English A A A A A
Vindfallhogst

Skognytt mars 2014

Redd verdiene – hindre billeoppblomstring

Det har vært mye uvær i det siste, og særlig stormen Ivar har vært kraftig i vårt distrikt. Derfor ligger det vindfelt skog mange steder. Store verdier kan gå tapt. Vi vil oppfordre skogeier til å ta en tur i skogen for å få oversikt og evt. iverksette tiltak.

Stormfelt granskog

God skoghygiene, dvs. opprydding av vindfelt og skadd skog, er viktig med tanke på faren for skader av granbarkbillen. Uttak av større sammenhengende vindfellinger bør prioriteres, men også opprydding av mindre grupper av vindfall er viktig. Fra Sverige vet en at det blir opp til 10 x mer biller i liggende vindfelt skog enn i stående skog. Granbarkbillene kan også angripe og skade levende skog, noe som i verste fall kan gi store konsekvenser. Du kan lese mer om granbarkbillen her: http://skogskade.skogoglandskap.no/index.cfm?oa=diagnosis.view&dia=21

Furuskog

Vindfelt furuskog får også insektskader samt at veden blir blå, virkesverdien reduseres dersom trærne blir liggende.

Ikke påbud om opprydding

Trondheim og Malvik kommuner gir ikke påbud om opprydding av vindfelt skog, men en sterk oppfordring om å ta dette på alvor.

Vindfallhogst er farlig arbeid

Det frarådes å starte hogst av vindfall manuelt, uten at en har lang erfaring og har den nødvendige kompetanse.

Kontakt profesjonelle

Allskog, SB-skog eller andre kan bistå med hogst, råd og veiledning.

Skogfond

Trondheim og Malvik kommune er definert som risikoområde for oppformering av barkbiller. Det åpnes da for å bruke skogfond til skadeforebyggende tiltak (skoghygiene) for delvis dekning av merutgifter knyttet til uttak av spredte grupper av vindfall.

Vilkår for gitt av Statens landbruksforvaltning er:

  1. Ordningen gjelder kun til 1. juli 2014
  2. Areal skal være mindre enn 2 daa og uttak mer enn 2 m3
  3. Skogfond kan ikke nyttes til uttak i frøtrestillinger
  4. Skogfond kan ikke nyttes til uttak av livsløpstrær satt igjen ihht. skogbrukets miljøstandard
  5. Skogfond kan kun nyttes til uttak av ferskt virke. Uttak av furu må skje før 1. juni og gran før 1. juli 2014
  6. Det dekkes inntil kr 50 per m3 målt virke.
  7. Nødvendige opplysninger om hva som er ”spredt vindfall” som må framlegges: Volum, antall grupper av spredt vindfall, driftspris, tidsperiode for uttak og kartfesting (bestandsnr./UTM-referanse/GPS logg fra hogstmaskin)
  8. Refusjonskrav behandles som ordinær skogfondsanvisning.
  9. Vanlig skjema SLF-909 B. Kode 142 Skadeforebyggende tiltak.
  10. Det kan bli foretatt stikkprøvekontroll

 

Stormfelte trær i miljøfigurer/nøkkelbiotoper

Både Allskog og skogeierforbundet har sendt ut hver sin presisering av reglene. Et sammendrag av disse følger:

Utgangspunktet er at det ikke skal hogges eller ryddes opp i avsatte nøkkelbiotoper (unntak er der det er avtalt slik forvaltning; dette vil gå fram av skogbruksplanen). Nøkkelbiotoper er avsatt for å ivareta hensynet til naturmangfoldet. Dette gjelder fortsatt selv om skogen har blåst ned eller er skadet, da naturverdiene fortsatt kan være inntakt.

 

Bytte av avsatt nøkkelbiotop

Det er åpnet for bytte av nøkkelbiotop med nytt område med tilsvarende eller bedre livsmiljøer for naturmangfoldet. Bytte skal i så fall forhåndsgodkjennes av person med skogbiologisk kompetanse godkjent av sertifikatholder (for mange er dette Allskog).

 

Mvh

Trondheim og Malvik kommuner

 

Kontakt Malvik kommune, areal og samfunnsplanlegging ved Kjetil Tolvstad, rådgiver skogbruk - 97567655