English A A A A A

Skogbruk

Kommunens totale areal er på ca 172 000 daa, og av dette utgjør det produktive skogarealet ca 105 000 daa. Det produktive skogarealet består av ca 1 million kubikkmeter tømmer og majoriteten av denne befinner seg på middels gode boniteter. Eiendomsstrukturen er preget av to store skogeiendommer, Meraker Brug AS og Malvik statsallmenning, som til sammen utgjør godt over halvparten av det produktive skogarealet. Resten er stort sett fordelt på gårdsskoger og noe kommuneskog.

 

Aktivitetsdata for skogbruket i Malvik 2005-2010

 

År
Avvirkning kbm
Tynning
kbm
Planting
stk
Markberedning daa
Ungskogpleie daa
2005
15043
 
27445
65
518
2006
12137
 
51910
55
40
2007
13603
 
66125
329
147
2008
5706
2686
74575
293
225
2009
4805
1970
40605
45
801
2010
15236
1373
42260
7
1160
Tømmerlund Knotten
IMG_0193