English A A A A A

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler kan det likevel kreves bevilling, selvom det ikke tas betalt for drikke. Eksempler på slike lokaler er forsamlingslokaler, torg, parker og andre offentlige plasser.

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for tjenesten

kr. 310,-

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Du må søke skriftlig og i god tid før arrangementet skal finne sted. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

I søknaden må du beskrive type arrangement, oppgi ansvarshavende, hvor og når arrangementet skal være, vakthold, hvilken målgruppe som er gjester, antall deltakere og hvordan aldersgrensen er tenkt ivaretatt.

Arrangøren må selv avklare med utleier om det er anledning til å skjenke alkohol i det aktuelle lokalet.

Bevillingen behandles på Servicekontoret. Fra 01.03.12 er behandlingsgebyret på kr 280,- pr søknad. Gebyret vil bli tilsendt etter at vedtaket er fattet. Du vil få skriftlig melding om vedtaket. Det sendes kopi av vedtaket til politiet.   

Skjema

Skjenkebevilling - ambulerende-engangsanledning

Vedlegg

Legitimasjon

Søknaden sendes til

Dersom elektronisk søknadsskjema benyttes, sendes skjemaet automatisk til Malvik kommune.

Manuell søknad sendes:

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden vil variere og noen arrangementer krever lengre behandlingstid enn andre. Vær derfor ute i god tid og send søknad minst fire uker før arrangementet.

14 dager

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-11-30 10:53
Gyldig til2021-12-31