Skjema A-Å


B
Barnehage - 20 timers gratis kjernetid
Barnehage - inntektsgradert foreldrebetaling
Barnehage - Ny plass og overføring (KF-374)
Barnehage - Permisjon, endring og oppsigelse (KF-474)
Bekymringsmelding til barneverntjenesten.doc (DOC) (PDF)
Bekymringsmelding.doc (DOC) (PDF)
Boligtilpasning (Husbanken)
Bostøtte (Husbanken)
Byggesak - Melding om igangsetting
Byggesaksblanketter
Byggsøk

D
Drosjekort-reiserett for bevegelseshemmede.pdf

E
eDialog
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (SLF-360)
Eiendomsskatt - søknadsskjema om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt.pdf

F
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering.pdf
Frivillighetspris - forslag til kandidater (KF-498A)

H
Helse- og omsorgstjenester.pdf
Henvendelse til virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.docx (DOC) (PDF)
Høringsuttalelse - Malvik kommune

I
Idrettshall - booking av strøtimer
Innmelding skole (KF-455)

K
Kart - 2D (Web)
Kommunal bolig
Kulturmidler - lokale lag/organisasjoner
Kulturmidler - lokale lag/organisasjoner (KF-803-1663)
Kulturpris - forslag til kandidater (KF-498B)
Kulturskole - innmelding
Kulturskole - søknad om friplass for elever.xls

L
Landbruk - Avløsning ved ferie og fritid
Landbruk - Avløsning ved sykdom og fødsel mv
Landbruk - Søknad om bygging av landbruksvei (SLF 902)
Landbruk - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking (SLF-0160)
Landbruk - Søknad om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, BU-midler
Landbruk - Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket (SLF-051)
Landbruk - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL (SLF 430)
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Ledsagerbevis

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Naboliste - bestillingsskjema
Nabovarsel
Nabovarsel - kvittering for nabovarsel

O
Omsetningsoppgave for alkohol - Malvik kommune

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
PMTO - Foreldreveiledning henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)
PPT henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)

R
Rekvisisjon av fradeling og oppmålingsforretning.doc (DOC) (PDF)

S
Salgsbevilling for alkohol - Malvik kommune
Sammenslåing - krav om
Serverings- og skjenkebevilling - Malvik kommune
SFO - Ny plass og endring (KF-403)
Skatteattest - melding om
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Skjøte
Skog - Skogfondssystemet
Skog - Søknad om tilskudd til tynning (SLF 917)
Skog - Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (SLF 909)
Skole - Innmelding
Skolefritidsordning (SFO) - oppsigelse (KF-357)
Skoleskyss - søknadsskjema.pdf
Startlån
Støttekontakt - Registrering og søknad som støttekontakt
Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning.doc (DOC) (PDF)
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF-359)
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Malvik kommune
Søknad om parkeringstillatelse.pdf
Søknad om reseksjonering i Malvik kommune.docx (DOC) (PDF)
Søknad om reseksjonering.docx (DOC) (PDF)
Søknad om seksjonering i Malvik kommune.docx (DOC) (PDF)
Søknad om seksjonering.docx (DOC) (PDF)
Søknad på stilling (KF-405D)

V
Vannmålere - registreringsskjema.pdf

W
Webplan - oversikt over arealplaner

Ø
Økonomisk moderasjon søknad barnehage og sfo.xls
Tips en venn Skriv ut