English A A A A A

Skjema A-Å


A
Akseptskjema ansettelse (5031)
Avstandserklæring.docx (DOC) (PDF)

B
Barnehage - søknad, endring og oppsigelse
Barnehage - søknad, endring, og oppsigelse - utenbygds
Bekymringsmelding.doc (DOC) (PDF)
Boligtilpasning (Husbanken)
Bostøtte (Husbanken)
Byggesak - Avstandserklæring.pdf
Byggesak - Digital søknad
Byggesak - Melding om igangsetting
Byggesak - Søknad om dispensasjon.pdf
Byggesaksblanketter

E
eDialog
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (SLF-360)
Eiendomsskatt - søknadsskjema om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt.pdf

F
Fastsetting av lønnsansiennitet
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering.pdf
Frivillighetspris - forslag til kandidater (KF-498-5031)

H
Helse og omsorgstjenester - Søknad om (KF-158-5031)
Henvendelse til virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.docx (DOC) (PDF)
Høringsuttalelse - Malvik kommune

I
Idrettshall - booking av strøtimer
Innmelding skole (KF-1038FK)

K
Kart - 2D (Web)
Klage på bomiljø (KF-645)
Kommunal bolig - leie (KF-459-5031)
Kulturmidler - lokale lag/organisasjoner (KF-803-5031)
Kulturpris - forslag til kandidater (KF-498-5031)
Kulturskole - innmelding
Kulturskole - opptak
Kulturskole - søknad om friplass for elever.xls

L
Landbruk - Avløsning ved ferie og fritid
Landbruk - Avløsning ved sykdom og fødsel mv
Landbruk - Søknad om bygging av landbruksvei (SLF 902)
Landbruk - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking (SLF-0160)
Landbruk - Søknad om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, BU-midler
Landbruk - Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket (SLF-051)
Landbruk - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL (SLF 430)
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Ledsagerbevis

M
Min side - oversikt over innsendte skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Naboliste - bestillingsskjema
Nabovarsel
Nabovarsel - kvittering for nabovarsel
NAV Introduksjonsprogram - Egenmelding for foreldre.pdf
NAV Introduksjonsprogram - Egenmelding.pdf
NAV Introduksjonsprogram - Fraværsliste for deltakere.pdf
NAV Introduksjonsprogram - Permisjonssøknad om velferdspermisjon.pdf

O
Omsetningsoppgave for alkohol - Malvik kommune

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra undervisning
PMTO - Foreldreveiledning henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)
PPT henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)

R
Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)
Rekvisisjon av fradeling og oppmålingsforretning.pdf

S
Salgsbevilling for alkohol - Malvik kommune
Sammenslåing - krav om
Serverings- og skjenkebevilling - Malvik kommune
Skatteattest - melding om
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Skjøte
Skog - Skogfondssystemet
Skog - Søknad om tilskudd til tynning (SLF 917)
Skog - Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (SLF 909)
Skole - Permisjon fra undervisning (KF-255-5031)
Skole - SFO - søknad, endring, og oppsigelse
Startlån
Støttekontakt - Registrering og søknad som støttekontakt
Søknad om dispensasjon.pdf
Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF-359)
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Malvik kommune
Søknad om reseksjonering i Malvik kommune.docx (DOC) (PDF)
Søknad om reseksjonering.docx (DOC) (PDF)
Søknad om seksjonering i Malvik kommune.docx (DOC) (PDF)
Søknad om seksjonering.docx (DOC) (PDF)
Søknad om skoleskyss - farlig skolevei (KF-165-5031)
Søknad på stilling (KF-405D)

T
Tilbud om tannbehandling
TT-kort

V
Vannmålere - registreringsskjema.pdf
Vergemål

W
Webplan - oversikt over arealplaner