English A A A A A
Illustrasjon av sykkelulykke

Illustrasjon av sykkelulykke

Skader og ulykker

Generelt

Om lag 10 prosent av befolkningen, i underkant av 550 000 personer, blir behandlet for skader årlig, 90% av dem i primærhelsetjenesten. (Folkehelseinstituttet, 2014). Totalt dør hvert år i underkant av 2 000 personer av ulykkesskader i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2013a). De viktigste enkeltårsakene til ulykkesdødsfall er transport, fall og forgiftninger. I gjennomsnitt døde 425 personer hvert år i fallulykker i perioden 2008-2012 (Statistisk sentralbyrå, 2013a), de fleste over 70 år. Et vanlig utfall av fallulykker blant eldre er lårhalsbrudd, som er forbundet med en sterk overdødelighet. Dødeligheten etter ett år er opp mot 20%. Det foreligger i dag god dokumentasjon på at mer enn 1/3 av fall og fallrelaterte ulykker hos eldre kan unngås eller utsettes.

Gledelig nok har vi en kraftig reduksjon i trafikkdødsfall. Mens 469 personer døde i trafikkulykker i 1986, var tilsvarende tall i 2012 redusert til 140 (Statistisk sentralbyrå, 2013a). Nedgangen har vært spesielt kraftig blant menn, men fortsatt dør langt flere menn enn kvinner i trafikkulykker.

Utfordringer

Ulykkesstatistikk fra Norsk veidatabank for perioden 2005 til 2013 viser at hovedparten av trafikkulykkene på E6 gjennom kommunen er av typen lettere skadd. Det er flest ulykker på strekningen mellom Væretunnelen på Bjørnstad og Helltunnelen.

De siste 10 årene har det blitt registrert totalt 86 trafikkulykker. Totalt antall ulykker varierer i året fra 6 til 15 ulykker i året. 3 personer har blitt drept, 2 personer meget alvorlig skadde, 7 personer alvorlig skadd, og 133 personer lettere skadd. Antall involverte kjøretøy/enheter er 179. 32 ulykker er rapportert inne i tunneler, av disse har 18 av ulykkene skjedd i Væretunnelen. I Helltunnelen, Stavsjøtunnelen og Væretunnelen har det totalt vært involvert 83 enheter der 2 har blitt drept, 1 meget alvorlig skadd, 4 alvorlig skadde og 57 personer lettere skadet.

Datamaterialet er politirapporterte ulykker fra 2004-2013 (statistikken er oppdatert fram til ca. nov/des 2013).

Datamaterialet innebefatter trafikkulykker langs dagens E6 med ramper til lokalt vegnett, fra 200 m vest for Reppebrua på Ranheim til Værnes (kulvertåpning for Værnes flyplass).

Figur 3 Alle registrerte ulykker 2004-2013, Kilde: Statens vegvesen

 

Malvik har etablert tiltaket «Spreke og trygge eldre - Forebygging av fall.»

Dette tiltaket må sees i sammenheng med hverdagsrehabilitering. Gjennomsnittlig kostnad per lårhalsbrudd er første år: kr 341.000. Etter to år er kostnadene for hoftebrudd, med den pleie og omsorgen det krever, kr 1.121.000. Sett ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, kommer i tillegg personlige kostnader den skadde lider ved smerte og nedsatt funksjonsevne og konsekvenser for pårørende.

De helsemessige konsekvensene etter hoftebrudd er at:

• 10-20 % dør innen første år etter brudd

• Økt dødelighet innen tre år

• Innleggelse på sykehjem er 25 % (Osnes m.fl. 2004)

• Økt hjelpebehov i hjemmet

• Nedsatt gangfunksjon

• Redusert livskvalitet 43

Tiltak og oppfølging

  • Mange eldre pådrar seg lårhalsbrudd på grunn av sløvende medikamenter. Vi har ikke tall for egen kommune men dette er en generell utfordring som gir et stort helseproblem med høy dødelighet på kort og lang sikt, og en ikke ubetydelig samfunnsutgift.

Referanser

Bakken MS, Engeland A, Engesaeter LB, Ranhoff AH, Hunskaar S, Ruths S. Risk of hip fracture among older people using anxiolytic and hypnotic drugs: a nationwide prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol [elektronisk artikkel]. 2014 May [sitert 015.10.25];70(7): 873–880. Tilgjengelig fra:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053597/

SSB

FHI

Politistatistikk

Norsk veidatastatistikk