English A A A A A

Selvbygger

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å bygge din egen garasje, helårs- eller fritidsbolig, uthus eller tilbygg? Det er mulig å søke om godkjenning som selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak som etter loven skal være ansvarsbelagt. Du må kunne sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kunnskaper og erfaring for de delene av byggetiltaket du ønsker å gjøre selv. Godkjenning som selvbygger er ikke til hinder for at du får hjelp av fagkyndige medhjelpere eller et firma, men du vil selv være ansvarlig for at plan- og bygningsloven med underliggende regelverk følges innenfor ditt godkjenningsområde.

Personlig godkjenning kan gis for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Du kan kun få godkjenning som selvbygger for arbeider av lav kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

For de tiltak hvor loven stiller krav om kontroll, må kontroll gjennomføres av et uavhengig foretak.

Kriterier/vilkår

Tiltaket må være relatert til bolig- eller fritidsbygning, og noe du skal bruke selv. Dette kan f.eks være:

  • helårsbolig 
  • fritidsbolig
  • garasje
  • uthus
  • påbygg
  • tilbygg

Eiendom til annet formål (f.eks. næringsvirksomhet) faller utenfor. Enebolig (eventuelt med sekundærleilighet) omfattes, mens tomannsbolig faller utenfor. Også rekkehus faller av samme grunn utenfor.

For å få ansvarsrett som selvbygger må du også sannsynliggjøre å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kompetanse og erfaring skal tillegges vekt. Har du byggteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk e.l. Også relevante kurs kan tillegges vekt i vurderingen.

Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Gebyrregulativ byggesaker 2020

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Byggesaksforskriften § 6-8 Selvbygger

Lover

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om det å være selvbygger. Da får du også mer informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å få godkjent ansvarsrett som søker, prosjekterende og utførende. Hvis du bare ønsker godkjennelse som ansvarlig utførende (som er det mest vanlige), må du også ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen knyttet til selve byggetiltaket.

Søknad om ansvarsrett skal følge søknaden om tillatelse.

Søknad om tillatelse kan også deles opp. Når prosjekteringen er ferdig, søkes det da først om en rammetillatelse som avklarer rammene for tiltaket. Deretter, når ansvarlig foretak for utførelse og eventuell kontroll er bestemt, søkes det om igangsettingstillatelse. Når igangsettingstillatelsen er gitt, kan du sette i gang arbeidet. Det er naturlig at søknad om ansvarsrett i dette tilfellet følger søknaden om igangsettingstillatelse (etter at rammetillatelsen foreligger).

Vedlegg

Dokumentasjon på erfaring og kompetanse

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

En fullstendig søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om, ikke er i strid med gjeldende regler og planer.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-03-24 15:23
Gyldig til2021-01-20