English A A A A A

Seksjonering

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på.  En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Målgruppe

Hus- og bygningseiere

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres.

Kriterier/vilkår

 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
 • Du må lage en sameiebrøk for hver seksjon
 • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
 • Hvis det er flere bruksenheter på eiendommen, må alle være del av seksjoneringen
 • Du kan bare søke for én grunneiendom
 • Den seksjonerte boligen må være en lovlig bolig etter reglene i plan- og bygningsloven
 • Det må være mulig å opprette parkeringsplass.
 • Du må oppgi om enheten skal brukes til bolig eller næring.

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Hva bør seksjoneres?

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene ol.

Kan eiendommer deles etter reglene i matrikkelloven, er det fordelaktig å dele i egne gnr og bnr. Man unngår på denne måten en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen (se reseksjonering).

Hva kreves av standard i en seksjon?

Til en boligseksjon stilles det krav om minstestandard som må være oppfylt. Hver boligseksjon skal ha eget kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Dette betyr at disse rommene må ligge inne i leiligheten, og at de må kunne nås uten å måtte passere fellesareal eller andre bruksenheter.

Kjøperett for leiere

Den som leier en bolig i en eiendom som blir seksjonert, har rett til å kjøpe boligen som leies (§14). Framleiere har ikke kjøperett. Eierseksjonsloven påbyr eieren å fremsette kjøpetilbud til alle leierne med kjøperett (§15), og inneholder regler om hvordan kjøpet skal foregå og hvordan priser skal fastsettes. En leier med kjøperett kan alternativt velge å fortsette leieforholdet; han beholder da sine rettigheter etter leieavtalen. Dette gjelder likevel ikke retten til å bytte bolig etter husleieloven (16. juni 1939 nr 5) §32a. Denne retten faller bort ved første overdragelse av seksjonen etter at seksjoneringen er gjennomført.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta et gebyr som skal dekke kostnadene til saksbehandlingen.

Gebyrregulativ eierseksjonering 2021

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven.
Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Lover

Eierseksjonsloven
Forvaltningsloven
Matrikkellova

Forskrifter

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

Se veiledning til utfylling av skjemaene

Hva kreves ved begjæring om oppdeling i eierseksjoner?

a. Begjæringen/søknaden skal være underskrevet av eier. Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Eiendommens gårds- og bruksnummer

 • Opplysninger om den enkelte seksjons formål (bolig, næring, annet)

 • Sameiebrøk (størrelse) for hver seksjon.

Sammen med søknaden skal det også avgis egenerklæring om at lovens krav er oppfylt. Søknadskjemaet dekker alle disse punktene, og er dette utfylt, så er alle disse kravene oppfylt.

Søknaden skal leveres i tre eksemplarer.

b. Vedtekter for sameiet skal leveres sammen med søknaden. Krav til vedtekter gjelder uansett sameiets størrelse (antall seksjoner). Vedtektene leveres i ett eksemplar og blir arkivert hos kommunen.

c. Kart over eiendommen som viser eiendommens grenser og hus inntegnet skal leveres i ett eksemplar.

Bygningene som inngår i seksjoneringen skal ligge på samme eiendom, men i spesielle tilfeller kan tinglysingsdommeren ved søknad gi tillatelse til seksjonering av bygninger over flere gårds- og bruksnummer.

d. Plantegninger for bygningen, dvs over kjeller, alle etasjer og loft, må vedlegges i ett eksemplar. Er det flere bygninger på eiendommen, skal det også være med plantegninger av disse selv om de skal være fellesareal.

e. Liste over leiere. Leiere av bolig i eiendommer som søkes seksjonert har en del rettigheter, f eks kjøperett til spesialtakst og klagerett. Av den grunn kreves det at søker legger ved liste med navn på leierne. Trondheim kommune ved kart- og oppmålingskontoret har etter loven plikt til å varsle leierne om deres rettigheter. Listen vedlegges i ett eksemplar. Ved nybygg faller dette bort.

Skjema

Søknad om reseksjonering (pdf)
Søknad om seksjonering (pdf)

Vedlegg

 • Vedtekter for sameiet
 • Kart over eiendommen
 • Plantegninger for bygning
 • Liste over beboere

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Søknaden må sendes inn i originalversjon ettersom den skal tinglyses. Kan ikke sendes inn per e-post.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-04-08 09:41
Gyldig til2022-04-01