English A A A A A
Illustrasjonsbilde askebeger

Illustrasjonsbilde askebeger

Røyking og snus

Generelt

Røyking er fortsatt den viktigste risikofaktoren både for sykdom og tidlig død i Norge. Tall fra Global Burden of Disease-prosjektet viser at røyking fører til om lag 6600 dødsfall hvert år i Norge, noe som tilsvarer 16 % av alle dødsfall. Blant kvinner i alderen 40–70 år er røyking skyld i 26 % av alle dødsfall. Det tilsvarende tallet for menn er 40 %. Menn i denne aldersgruppen som dør av røyking, taper i gjennomsnitt 14 leveår, mens kvinner taper 20 leveår. Over 40 sykdommer, hvorav omtrent 20 dødelige, har direkte sammenheng med røyking. De viktigste sykdommene er ulike former for kreft, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer.

De helseskadelige effektene av røyking er veldokumenterte.  Andelen røykende menn har gått ned de siste årene, mens kvinnene har hatt en økning. Det avspeiles nå i forekomsten av lungekreft hos kvinner som er sterkt økende. Forekomsten av denne sykdommen blant kvinner i begynnelsen av førtiårene er i dag sju ganger høyere enn den var på 1950- og 1960-tallet.

Det er medisinsk enighet om at det er 90 prosent mindre farlig å snuse enn å røyke.  Men snus er heller ikke risikofritt. Det kan forårsake skader i munnhule, på tannkjøtt og slimhinner. Samtidig som stadig færre røyker, bruker flere snus. Snusbruk er mest utbredt blant unge menn (totalt 33 % av aldersgruppen), men de siste årene har økningen vært markant også blant unge kvinner (totalt 18 % av aldersgruppen). For 15 år siden var det under 10 % unge menn som snuste daglig og tilnærmet ingen kvinner som brukte snus. Folkehelseinstituttet har karakterisert økningen i snusbruk blant unge som en epidemi.

  • 15 % av befolkningen i Norge røyker daglig
  • 14 % av mennene og 4 % av kvinnene snuser daglig

Trøndelagsfylkene har, ved siden av Nordland, den høyeste prosentdelen snusbrukere dersom en ser på den voksne befolkningen 16–74 år samla i perioden 2008–2012. I disse fylkene brukte én av ti snus daglig, mens 5–6 prosent brukte snus av og til.

En ny utfordring er på vei. E-sigaretter har frem til nå vært forbudt å importere og omsette i Norge. E-sigaretter ble lansert på markedet i 2006. Det foreligger derfor lite sikker kunnskap om helserisiko ved bruken. Dokumentasjon tyder på at e-sigaretter har mindre skadepotensial enn tobakksrøyk. Dette er imidlertid basert på innholdsanalyser og studier av korttidseffekter. Studier av langtidseffekter finnes ikke ennå. Men ut fra målinger av nikotin i blodet hos e-sigarettbrukere, vet man at brukeren av e-sigaretter kan få i seg like mye nikotin som en som røyker vanlige sigaretter. Også de som utsettes for passiv røyking, får i seg like mye nikotin som ved tobakksrøyking. Hovedkonklusjonen i Folkehelseinstituttets rapport er således at bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for brukeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved tobakksrøyking, særlig gjelder dette kreftrisiko. Den potensielle helserisikoen gjelder spesielt for enkelte sårbare grupper som personer med hjerte/karsykdommer, barn og unge eller gravide.

Regjeringen foreslår nå i en høringsrunde å frigi e-sigaretter for salg til voksne. I den danske skolebarnsundersøkelsen fra 2014 fremkom det at i aldersgruppen 11–15 år brukte opp mot 7 % e-sigaretter og blant 15-åringer var andelen omkring 15 %. I Sverige viser den siste målingen av ungdoms tobakksvaner at en femtedel av ungdom i de øvre tenårene bruker e-sigaretter. Erfaringene fra Danmark og Sverige tilsier at vi må ha en forebyggende strategi for å hindre utbredelse av e-sigarettbruk blant skoleungdom.  Vi skal være oppmerksom på utviklingen også i Norge.

Status

Ifølge LEV VEL-undersøkelsen røyker 9,7% av Malvikingene og 12% bruker snus. Landsgjennomsnittet på røyking er 13% (SSB 2015 røykevaner), og snusing  10% (SSB 2015) Dette er ikke uproblematisk i et folkehelseperspektiv

Ifølge Folkehelseprofiler har vi færre røykende kvinner enn fylket og landet.

Utfordringer

  • Nye rusmidler og former for anvendelse av tobakk/nikotin gir nye utfordringer.