Retningslinjer for tilskudd til idrettsformål

Grunnbeløp

Alle aktive idrettslag tildeles et grunnbeløp på 2 000 kroner.

Tilskudd underavdelinger

For hver aktiv underavdeling innmeldt i særkrets tildeles et tilskudd på 1 000 kroner.

Tilskudd lag i serie

For hvert lag i påmeldt serie gis et tilskudd på 250 kroner.

Tilskudd pr. medlem mellom 7 og 25 år

Resten av det beløp som i budsjettet er stilt til disposisjon for idrettsformål fordeles prosentvis etter medlemslister over hovedlagets medlemmer mellom 7 og 25 år. Det gjelder ingen aldersbegrensning for handikappede medlemmer, et medlem teller kun en gang. Medlemstallet beregnet per 31.12 året før søknaden sendes. I søknaden må regnskap og medlemslister legges ved.

Ikke tilskuddsberettiget

Bedriftsidrettslag er ikke tilskuddsberettiget

Medlemskontigent

Alle lag som søker om kommunalt tilskudd skal ha en medlemskontigent på minst 20 kroner.

Tap av rett til tilskudd

Dersom et lag bevisst har levert inn feil antall medlemmer eller nekter å levere regnskap, kan laget miste retten til å søke om tilskudd inntil to år.

Søknadsfristen er 1. mai, og leveres elektronisk.