English A A A A A

Reseksjonering

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, f.eks. en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Målgruppe

Søknad om reseksjonering kan settes fram av seksjonens hjemmelshaver/eier. Der hvor reseksjoneringen omfatter flere seksjoner må alle som er hjemmelshavere (eiere) til seksjonene søke felles. Blir fellesarealet berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet før reseksjoneringen kan gjennomføres.

Kriterier/vilkår

Spesielle krav til reseksjonering

Det er ikke nok at det er gitt tillatelse til ombygging/forandringer for at reseksjonering kan utføres. Byggearbeidene må være utført.

Reseksjonering kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de berørte seksjonene. Dette samtykket skal foreligge når begjæringen settes fram.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta et gebyr som skal dekke kostnadene til saksbehandlingen.

Gebyrregulativ eierseksjonering 2021

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven.
Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Lover

Eierseksjonsloven
Forvaltningsloven
Matrikkellova

Forskrifter

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

Se veiledning til utfylling av skjemaene

Skjema

Søknad om reseksjonering (pdf)
Søknad om seksjonering (pdf)

Vedlegg

  • Vedtekter for sameiet
  • Kart over eiendommen
  • Plantegninger for bygning
  • Liste over beboere
  • Samtykke fra alle som har tinglyst pant i de berørte seksjonene.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Søknaden må sendes inn i originalversjon ettersom den skal tinglyses. Kan ikke sendes inn med e-post.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-04-08 09:35
Gyldig til2022-04-01