English A A A A A

Reglement for brukerutvalg for kollektivreisende

1. Sammensetning

Brukerutvalget for kollektivreisende i Malvik kommune, er et rådgivende organ som består av ni medlemmer som representerer ulike ståsted og interesser.

Utvalget skal ha følgende sammensetting:

  • En representant fra politisk nivå, med personlig vararepresentant.
  • Leder for Eldrerådet.
  • Leder for Ungdomsrådet.
  • En representant for mennesker med nedsatt funksjonsevne, foreslått av Brukerutvalget.
  • Fem øvrige brukerrepresentanter.

Utvalget ledes av representanten fra politisk nivå.

2. Valg av medlemmer

Kommunestyret velger medlemmene til brukerutvalget for kollektivreisende. VAlgene gjelder for to år.

3. Ansvar og myndighet

Brukerutvalget for kollektivreisende skal gi inspill til kommunestyret og administrasjonen i Malvik kommune, og tas med på råd i saker som gjelder kollektivtilbudet i Malvik, inkludert forhold knyttet til Byvekstavtalen.

Utvalget har ikke beslutningsmyndighet.

4. Møter og saksbehandling

Brukerutvalget for kollektivreisende har to faste møter i året. I tillegg kan utvalgets medlemmer delta i kommunens faste/avtalte møter med driftsoperatør buss og jernbane etter nærmere innkalling der det er aktuelt.

Rådmannen har ansvaret for at sekretariatsfunksjon blir ivaretatt.

5. Endring av reglement

Reglementet skal evalueres etter to år.
Kommunestyret behandler forslag til endringer i reglementet.

6. Godtgjøring

Medlemmene godtgjøres etter regler for godtgjøring av folkevalgte i Malvik kommune.