English A A A A A

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Malvik kommune behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratisk kjernetid.

 • Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass.
 • De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen.
 • Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.

Vedtekter kommunale barnehager.

Ta kontakt med den private barnehagen for vedtekter.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 • Fra 1. august 2015 ble det innført en nasjonal ordning for gratis kjernetid (20 timer) for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 • Fra 1. august 2016 kan også treåringer få gratis kjernetid.
 • Du kan søke om redusert betaling i barnehage dersom familien har samlet inntekt inntil 592 167 kroner.
 • Du kan søke gratis kjernetid i barnehage dersom familien har en samlet inntekt inntill 583 650 kroner.
 • Siste års skattemelding må legges ved søknaden.
 • Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.
 • Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert.
 • Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Malvik kommune.

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.
Vedtaket gjelder for ett barnehageår, og du må derfor levere ny søknad hvert år. Inntil søknaden er behandlet og det er fattet vedtak må du betale i henhold til de satser som er satt.

Du kan søke redusert foreldrebetaling hele året, med virkning fra første fulle måned etter at søknaden er behandlet.

Søskenmoderasjon

Har familien lav inntekt kan du søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage.

 • Du slipper å søke om søskenmoderasjon. Det gis automatisk. 
 • For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre.
 • Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen og som går i barnehage i samme kommune.
 • Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene.
 • Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40 prosent).
 • Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Regler for moderasjon vedtas av kommunestyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.