Rapport etter utredning av oppvekststruktur Malvik kommune

Norconsult AS overleverte rådmannen en rapport om utredningen den 1. november 2012. Rapporten ble forelagt kommunestyret til orientering 26. november 2012, og rapporten er nå offentlig.

Malvik kommunestyre vedtok den 28. november 2011 rammene for en utredning av oppvekststruktur i Malvik kommune.

Etter en offentlig utlysning engasjerte Malvik kommune Norconsult AS som ekstern prosjektleder for å utarbeide en plan for struktur for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i kommunen. Bakgrunnen for oppdraget er at befolkningsprognoser og elevtallsframskrivninger for Malvik kommune tilsier en tilvekst som dagens barnehage- og skolestruktur ikke kan håndtere.
Videre behandling vil være:
Administrativ behandling
          Innspill fra referansegruppe (hovedverneombud, arbeidstakerorganisasjonene, representant for folkehelse og universell utforming, kultur, brukerutvalg, virksomhetsledere).
          Administrasjonen legger fram anbefalt forslag til politisk behandling i løpet av våren 2013.

Politisk behandling

 • Sak legges fram for utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for helse og velferd 06.06.2013
 • Behandling i formannskapet 11.06.2013
   
 • 1. gangs behandling i kommunestyret 24.06.2013
   
 • Saken legges ut til høring
   
 • 2. gangs behandling i kommunestyret i slutten av september 2013
For mer informasjon: Kommunalsjef Ester Sandtrø, 73 97 20 00