Bilde av rådmannens strategiske lederteam

Rådmannens strategiske lederteam

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Rådmannens oppgaver og myndighet er hjemlet i kommunelovens § 23. Rådmannens strategiske lederteam består av rådmann, organisasjonssjef, to kommunalsjefer og økonomisjef.

Rådmann Carl-Jakob Midttun

Telefon: 73 97 20 10
Mobil: 976 36 633
Send e-post

Ansvarsområder

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for saksforberedelse til politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og for administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging. Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler. 

Overordnet ledelse for følgende virksomheter: Areal og samfunnsplanlegging og næringssjefen.

Organisasjonssjef Randi Rasmussen

Telefon: 73 97 20 20
Mobil: 411 00 411
Send e-post

Ansvarsområder

NK rådmann
Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier.
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen organisasjonsavdelingen som består av rådmannens fagstab, personal, IT, servicetorg, eiendomsservice og FDV kommunalteknikk.
Økonomi, fag og personalansvar innen området.
Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
Organisasjonsutvikling.
Lederstøtte til ledere i Malvik kommune.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.

Kommunalsjef Tone Østvang

Telefon: 73 97 21 38
Mobil: 992 74 526
Send e-post

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. 
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen helse og velferd. 
Økonomi, fag og personalansvar innen området
Sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.
Ansvar for utvalg for helse – og velferd.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.
Overordnet ledelse for følgende virksomheter: Koordinerende enhet, Behandling og pleie, Boveiledningstjenesten, Helse og rehabilitering,
Hjemmesykepleien, Psykisk helsetjeneste og rus, NAV Malvik, fysikalske institutt og kommuneoverlegen.

Kommunalsjef Ester Sandtrø

Telefon: 73 97 21 70
Mobil: 950 65 928
Send e-post

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. 
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen barn og unge.
Økonomi, fag og personalansvar innen området
Sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere
Ansvar for utvalg for oppvekst og kultur
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området
Overordnet ledelse for følgende virksomheter: Barnehager, Grunnskolene, Barne- og familietjenesten og Kultur

Økonomisjef Einar Spjøtvoll

Telefon:
Mobil: 952 63 737
Send e-post

Ansvarsområder

Ansvar for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder utarbeidelse av budsjett/økonomiplan/årsrapporter, finansforvaltning, innkjøpspolitikk, fremleggelse av periodisk regnskap og retningslinjer/reglement/utredninger innenfor økonomiområdet.
Oppfølging av økonomistyringen på virksomhetsnivå, herunder budsjettkontroller og tertialrapporter
Lederansvar for Skatteoppkrever i Værnesregionen og Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Oppfølging av kommunens økonomiplan

Ansvar for oppfølging av politiske utvalg

Politisk utvalg

Ansvarlig

Vara

Kommunestyret

Carl-Jakob Midttun

 

Formannskapet

Carl-Jakob Midttun

 

Administrasjonsutvalget

Randi Rasmussen

 

Utvalg for helse og velferd (HEVE)

Tone Østvang

 

Utvalg for oppvekst og kultur (OPKU)

 Ester Sandtrø

Tone Østvang

Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø (ARESAM)

 Frank Johansen

 

Ansvar for andre utvalg

Arbeidsmiljøutvalget Randi Rasmussen  
Trafikksikkerhetsutvalget (ARESAM)                            Frank Johansen  
Eldrerådet Marit Haugen Tone Østvang
Brukerutvalget Elise M. Mathisen Tone Østvang
Tips en venn Skriv ut