English A A A A A

Psykiske helsetjenester

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Psykisk helsetjeneste

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Vi tilbyr individuelle støttesamtaler, råd og veiledning og trening på å mestre ulike utfordringer. Vi kan hjelpe deg å finne aktiviteter som passer deg og med å opprettholde og utvide ditt sosiale nettverk. Vi kan hjelpe deg med å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.  Og vi gir deg hjelp til å få utarbeidet Individuell plan om du ønsker det slik at det blir god sammenheng i tjenestene du mottar fra flere.

Vi kan i tillegg tilby gruppetilbud og mestringskurs.

Vi jobber fleksibelt og vil gjerne treffe deg på de arenaer du synes er best.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Sliter du med psykiske helseplager på en slik måte at du synes det går ut over hverdagen kan du få hjelp fra psykisk helsearbeider i kommunen. Hjelpetilbudet omfatter både de med psykiske lidelser og de som trenger støtte, råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du kan be din lege/behandler om å sende en henvisning til oss.

Du kan også kontakte tjenesten direkte og få snakke med en fagperson som har taushetsplikt:

·         Virksomhetsleder Inger Haugsand, tlf. 73 97 24 02

·         Psykisk helsearbeider Christine Kroppan, tlf. 73 97 24 05

·         Fagleder Asle Valleraune, tlf 90 47 04 27

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Koordinerende enhet
Postboks 140
7551 Hommelvik
 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Psykisk helsetjeneste og rus
Besøksadresse:Rønningsvegen 3A 7560 VIKHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:38
Gyldig til2020-11-14