English A A A A A

Psykisk helsetjeneste og rus

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder Psykisk helsetjeneste og rus:
Mona Fagerli
E-post: mona.fagerli@malvik.kommune.no
Telefon: 920 44 247

Avdelingsleder:
Asle Valleraune
E-post: Asle.Valleraune@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 24 06 / 904 70 427

Besøksadresse:
Rønningsvegen 3, 7560 Vikhammer

Avdelingsleder Kongshaugen Arbeid og kompetanse:
Ørjan Bjerkadal
E-post: orjan.bjerkadal@malvik.kommune.no
Telefon: 977 99 999

Besøksadresse:
Kongshaugvegen 2, 7560 Vikhammer


Tjenestetilbudet omfatter:

  • Psykisk helsearbeid
  • Ambulante oppfølgingstjenester - psykisk helse og rus
  • Oppfølging legemiddelassistert behandling (LAR)
  • Boveiledning, hjelp til å mestre et boforhold
  • Døgnbemannet bofellesskap Rønningsveien 3
  • Arbeids og aktivitetstilbud - Kongshaugen Arbeid og kompetanse
  • Mestringskurs
  • Råd og veiledning til pårørende

Målgruppe:

De som trenger hjelp, støtte og veiledning på grunn av psykiske helseproblemer og/ eller rusproblemer. Tjenesten omfatter også råd og veiledning til pårørende.

Målsetting:

Hovedmålsettingen for tjenestetilbudene er å bidra til å fremme god helse, selvstendighet, tilhørighet og å styrke evnen til å mestre eget liv. Det fokuseres på brukermedvirkning både i planlegging og gjennomføring av målrettede, individuelle hjelpetiltak.

.