English A A A A A

PPTs oppgaver

 

PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5-6 hvor det står at hver kommune skal ha en pp-tjeneste.

Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Barn, ungdom og voksne har rett til spesialpedagogisk hjelp når det er behov for det ut ifra en sakkyndig vurdering.
 
 

For å få kjennskap til barnet, ungdommen eller den voksnes vansker, trenger vi tid til for eksempel samtaler, observasjoner og utredninger. Vi gjennomfører undersøkelser/tester av forskjellig slag etter hva vanskene består i. Foreldre/foresatte har særlig kjennskap til barnet og det er kunnskap vi har bruk for. Derfor er samtale med foreldre/foresatte en viktig del av undersøkelsene ved PPT.

Vi arbeider bl.a med:

 • generelle lærevansker
 • spesifikke lærevansker (spesifikke språkvansker, dysleksi og dyskalkuli)
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • sammensatte lærevansker
 • sosiale/emosjonelle vansker (atferdsproblemer, konsentrasjonsvansker)
 • Ulike diagnoser og syndrom som for eksempel ADHD, Asperger syndrom, Autisme, Tourettes, non-verbale lærevansker
 • funksjonshemninger av ulike slag som for eksempel CP
 • tilpasningsvansker i hjem, barnehage eller skole
 • spørsmål i forbindelse med utsatt skolestart
 • skolevegring
 • mobbing
 • klassemiljø
 • tilknytningsvansker
 • barn av foreldre som er rusavhengige