English A A A A A

Innsyn i postjournal

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all arkivverdig korrespondanse til og fra kommunen registreres. Malvik kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, brev, e-post og lignende i samsvar med lover og regler. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Her får du tilgang til postjournal og utvalgsdokumenter.

Innsynsløsningen gir deg tilgang til

  • postliste med mulighet for bestilling av dokumenter
  • sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg
  • oversikt over utvalg med møtekalender og medlemmer for hvert utvalg
  • oversikt over politikere med funksjoner, verv og kontaktinformasjon

Postjournalen inneholder dokumenter for de siste tre måneder. Når du bestiller innsyn vil du få innsyn i både hoveddokument og vedlegg.

Utvalgsdokumenter er tilgjengelige i innsynsløsningen fra 19.05.2014.

For innsyn i andre dokumenter ta kontakt med Malvik kommune

Dette bør du tenke på før du sender brev eller e-post til oss

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet grunnet andre forhold. All post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. 

Send aldri sensitive opplysninger i e-post, benytt deg da av vår løsning for sikker forsendelse.

Nyttig informasjon vedrørende innsyn og rettigheter

I følge offentlighetsloven har alle rett til å gjøre seg kjent med dokumenter i kommunen. Innsynsretten gjelder også journaler, registre, møteinnkallinger og saksprotokoller. Alle dokumenter regnes som offentlige så fremt det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om dokumentet er unntatt fra offentligheten skal det likevel gjøres en vurdering om hele, eller deler av dokumentet, skal offentliggjøres.

Forespørsel om innsyn skal avgjøres senest innen 5 virkedager. Dersom kommunen avslår innsyn skal det vises til lovhjemmelen som er grunnlag for avslaget. Avslaget kan påklages til Fylkesmannen.

Offentleglova

Forvaltningsloven