English A A A A A

Politikk

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen
Kommunestyret bestemmer hvilken utvalgsstruktur vi skal ha. De siste årene har vi hatt politiske utvalg innenfor de ulike fagområdene. Utvalgene kan fatte vedtak ved mindre saker. Hvilken myndighet de ulike utvalgene har, er nedfelt i delegeringsreglementet. Utvalgene kan ses på som kommunestyrets forlengede arm på ulike fagområder.

Politisk organisering

politisk organisasjonskart

Trond Hoseth er valgt som ordfører for valgperioden 2019–2023.

Ordfører Trond Hoseth

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle kommunale organer, men bare stemme og forslagsrett når han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen, og underskriver på Malvik kommunes vegne, dersom ikke myndigheten er delegert til andre.

Ordfører Trond Hoseth - Arbeiderpartiet.jpg

 

 

Trond Hoseth representerer Arbeiderpartiet. Hoseth arbeider til daglig i privat sektor, og har vært medlem av kommunestyret siden 2015.

Han har også vært leder i utvalg for oppvekst og kultur (2015–2019).

Trond er opprinnelig fra Stjørdal, og er nå bosatt Smiskaret.

Ordfører representerer Malvik kommunes innbyggeres interesser blant annet i:

Trondheimsregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Mobil

982 15 212

E-post

ordforer@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Ordførerens ansvar og oppgaver

Ordføreren er leder av kommunestyret og administrasjonsutvalget, og medlem av formannskapet.

Varaordfører Ole Herman Sveian

Sveian, Ole Herman - Senterpartiet.jpg

Ole Herman Sveian representerer Senterpartiet og har vært varaordfører i Malvik siden 2015. Sveian har en variert bakgrunn fra politikk, næringsliv og frivillig arbeid. Han har for tiden permisjon fra jobb i Felleskjøpet Agri som salgssjef. Tidligere har han jobbet med salg og innkjøp til gartneribransjen i 10 år. Før det drev han gartneri og blomsterbutikk. Sveian har også erfaring fra flere styreverv i næringsliv, bransjeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Ole Herman er på fritiden ivrig trompetist i Hommelvik musikkorps, han trives også godt på tur i Malvikmarka eller med å lage god mat.

Sveian ble i 2018 valgt inn som nestleder i nye Trøndelag Senterparti.

Telefon

73 97 21 63

Mobil

916 03 527

E-post

ole-herman.sveian@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Formannskapet

Formannskapet er et folkevalgt organ for styring i kommunen. I formannskapet behandles blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

Her finner du informasjon om formannskapet og kontaktinformasjon til representantene.

Kommunestyret

Malvik kommunestyre består av 31 faste medlemmer. Kommuneloven § 5-3 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Kommunestyret holder møte en gang hver måned. Ordføreren innkaller til møtene som holdes i Nygaardsvoldsalen i Bruket kulturhus. Møtene er åpen for publikum.

Her finner du kontaktinformasjon og utvalgsinformasjon for representantene i kommunestyret.

Kommunestyremøtene overføres direkte på web-TV: Kommunestyret på web-TV

Råd og utvalg der Malvik kommune er representert

Møtekalender og saksdokumenter

Innsyn i utvalgsdokumenter

Etiske regler Malvik kommune

Administrative sekretærer

Sissel Langås

Telefon

958 28 125

E-post

sissel.langås@malvik.kommune.no

Randi Hammer Fosmo

Telefon

481 45 836

E-post

randi.fosmo@malvik.kommune.n