English A A A A A

PMTO Foreldregrupper

Tiltaksenheten har nettopp startet PMTO foreldregruppe hvor seks familier deltar. Tiltaksenhetens PMTO-terapeuter er nå sertifisert til å holde foreldregruppe i PMTO. Tilbudet retter seg, i likhet med PMTO, til foreldre som opplever begynnende eller eksisterende atferdsvansker hos sine barn.

På grunn av at det er et gruppetilbud, vil man ikke kunne gi den individuelle tilpasningen som er mulig i PMTO terapien, og man vil følgelig ikke kunne gi god nok hjelp med et slikt gruppetilbud til foreldre som opplever alvorlige og vedvarende atferdsvansker hos sine barn. Dette er derfor trinnet under PMTO terapi i behandlingens omfang.

En foreldregruppe består av mellom 6 til 10 familier, noe avhengig av sammensetningen av familiene. Vi samles 12 ganger á 2 timer, hvor vi gjennomgår de samme temaene som vi ville gjort i en terapi. Vi snakker blant annet om å gi gode beskjeder, om å rose og å grensesette, om tilsyn og oppfølging og om samarbeid med barnehage/skole. Samlingene har noe teori som danner grunnlaget, og deretter viser terapeutene en del teknikker i rollespill. Deretter får foreldrene øve i mindre grupper under veiledning av terapeutene. Dette gir rom for mye latter og interessante diskusjoner, og at foreldrene selv får prøve ut teknikkene før de skal hjem og bruke det i hjemmeoppgavene.

Gruppene settes sammen av PMTO-terapeutene ved at vi plukker ut de foreldre vi anser som aktuelle for gruppen som settes sammen. Vi må ta hensyn til atferden hos barnet, sammensetningen i familien, eventuelle vansker hos foreldrene og alder til det aktuelle barnet. Det er derfor vanskelig å si på forhånd hvorvidt en familie passer inn i tilbudet som gis til enhver tid. Vi kan derimot anslå om det vil være aktuelt med metoden dersom vi blir kontaktet i forkant av en henvisning, i forhold til de ovennevnte punktene. Vi ønsker å ha en gruppe hvert halvår fremover. Dette er noe avhengig av kapasitet og etterspørsel fra foreldre. Dette innebærer at det kan gå relativt lang tid fra det sendes henvisning til man sitter på første samling i en foreldregruppe. For å bli med i en foreldregruppe må det sendes henvisning til PMTO gjennom kommunal instans (eks. barnehage/skole, helsesøster, barnevern, PPT, koordinerende enhet). Deretter vil PMTO-terapeutene kalle inn foreldre og henviser til en kartleggingssamtale i de aller fleste sakene. Dette danner grunnlaget for hvorvidt vi gir tilbud om PMTO terapi eller foreldregruppe. Deretter er det opp til foreldrene å velge om de ønsker å ta i mot tilbudet.