English A A A A A

3. Plansaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

For alle plansaker som fremmes som private planer, herunder forslag til mindre reguleringsendringer og planinitiativ, skal det betales gebyr.

Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret. Vanligvis er det tiltakshaver. Eventuelt fritak fra eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold må avklares i oppstartsmøtet.

Febyr for oppstartsmøte faktureres etter avholdt møte. Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved 1.gangsbehandling og skal være betalt før saken tas opp til 2.gangsbehandling. Hvis ikke annet er avtalt, beregnes gebyret fra det året saken 1.gangsbehandles.

3.1 Private planer

Det framgår av kommentarene til § 12-4 i plan- og bygningsloven at et reguleringsforslag ikke anses å være et privat forslag når forslagsstiller har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti.

3.2 Fritak for gebyr

Følgende formål er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring, grav- og urnelunder, friluftsområder, friområder som skal være til offentlig formål (unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges), naturvernområder og fareområder, vern av kulturmiljø eller kulturminner eller andre formål som skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner.

3.3 Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlag for gebyr er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen.

Dersom kommunen på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyret

3.4 Merarbeid

Når det kreves merarbeid på grunn av ufullstendig dokumentasjon, gjentatte bearbeidelser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde belastes merarbeidet timepris. Tiltakshaver skal varsles når timepris beregnes. Timepris er 1 240 kroner pluss mva. Minstepris er 3 830 kroner pluss mva.

3.5 Detaljregulering

Gebyret er todelt og består av et grunngebyr og et arealgebyr.

Grunngebyr for planområdets areal:

  • For areal under 2 000 m² betales 43 530 kroner.

  • For arealer fra 2 000 m² - 5 000 m2 økes gebyret for hvert påbegynte daa* med 13 320 kroner.

  • For arealer fra 5 000 m² - 20 000 m2, økes gebyret for hvert påbegynt daa med 3 640 kroner.

  • For arealer over 20 000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 2 550 kroner.

 

Tilleggsgebyr for bebyggelse:

Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal det betales tilleggsgebyr. Dette beregnes ut ifra maksimal utnyttelse og høyde.

For hver påbegynte 100 m² bruksareal (BRA) betales 1 110 kroner.

Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 97 970 kroner.

3.6 Planprogram

For behandling av planprogram, skal det betales for planprogrammet som tilsvarer 30 % av samlet arealgebyr for reguleringsplanen, jf. punkt 3.5.

3.7 Planinitiativ

For plitisk behandling av planinitiativ(*)  skal det betales 12 110 kroner for plan behandlet. Dette gjelder planinitiativ som ikke er i tråd med eksisterende plan eller overordnet plan(*), der tiltakshaver krever prinisppvurdering jf. prinsippvedtak av 18.februar 2010 (*).

3.8 Oppstartsmøte

For oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8, skal det betales 33 400 kroner.

3.9 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning

For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. punkt 3.5.

3.10 Endring av eksisterende plan innenfor regulert område

  • For mindre endring i reguleringsplaner (pbl. § 12-14), skal det betales 50% gebyr oppgitt i 3.5.
  • For reguleringsendringer betales vanlig sats i henhold til punkt 3.5.

3.11 Avvisning av planforslaget

Dersom utvalg for areal og samfunnsplanlegging eller kommunestyret avviser planforslaget, vil tiltakshaver få redusert gebyret.

Avvisningen ved:

  • Førstegangsbehandling i det faste utvalg for plansaker, reduksjon 50 %

  • Andregangsbehandling, reduksjon 25 %

Kreves saken lagt fram for kommunestyret og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales.

Dersom planen blir endret og lagt fram til ny behandling, vil nytt gebyr beregnes og komme i tillegg til avvisningsgebyret.

3.12 Planforslag som trekkes

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1.gangsbehandling, skal det betales 60 % av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangsbehandling betales 100 % av fullt gebyr.

3.13 Annonseutgifter

For alle planer belastes tiltakshaver alle annonseutgifter.

 

 

 


(*) Planinitiativ = ønske om planoppstart

(*) Private planinitiativ som ikke er i tråd med KPA avvises administrativt, jf. prinsippvedtak "Rutiner for behandling av private planer, arkivsaksnr. 2010/451".