English A A A A A

Planer til behandling

Denne siden gir deg en oversikt over reguleringsplaner, planprogram og utredninger som er til behandling i kommunen.  Alle planer i kommunen er tilgjengelige i  planregisteret GISLINE WebPlan. Søkeord kan blant annet være plannavn, planid, vegnavn eller stedsnavn.  I kartprogrammet WebInnsyn er arealplaner et valg i menyen.

Varsel om oppstart av planer:

For alle planforslag (også private) skal det i tråd med plan- og bygningslovens § 12-3 varsles oppstart av planarbeidet. Det skal varsles gjennom elektroniske medier (PBL § 12-8). Du vil finne meldinger om oppstart her og i lokal presse, Adresseavisen.

 

Høring av planprogram og konsekvensutredninger (KU):

I tråd med Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 skal planforslag som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og/eller som ikke er i tråd med kommuneplanen, utarbeide planprogram og konsekvensutredning.

 


 

Planer til offentlig ettersyn:

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-10 skal forslag til reguleringsplaner etter at de er behandlet, legges ut til offentlig ettersyn.

 


 

Kunngjøring av vedtatte planer:

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-12 skal kommunens vedtak til reguleringsplanforslaget kunngjøres.

 


 

Siste vedtatte planer:

Alle vedtatte planer er tilgjengelige i planregisteret GISLINE WebPlan og i kartprogrammet WebInnsyn.

06.05.21:

Detaljregulering for Kongestien 3 (PlanID 201605)

07.12.20:

Detaljregulering for Vikhammer skoleområde (PlanID 201905)

02.11.2020:

Detaljreguleringsplan for Sandmarkvegen 1 (PlanID 201902)

31.08.20:

Detaljreguleringsplan for Bjørnstad, 23/1 og 23/6 (PlanID 201406)

29.06.20:

Detaljregulering for utvidelse av E6 Leistad - Stjørdal grense (PlanID 201803)

30.03.20:

Reguleringsplan for Lassvebergvegen 8 og 10 (PlanID 201602)

27.01.20:

Kommunedelplan for dobbelspor Trondheim grense - Hommelvik (PlanID 201314)

02.09.19:

Detaljreguleringsplan for Vikhammer Øvre (PlanID 201506)

Reguleringsplan for del av Sveberg sør (PlanID 201702)

17.06.19:

Detaljregulering for Hyggen gnr. 57, bnr. 10 mfl. (PlanID 201403)

27.05.19:

Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum (PlanID 201505)

29.04.19:

Kommuneplanens arealdel for Malvik kommune 2018 - 2013 (PlanID 201701)

26.10.18:

Detaljreguleringsplan for Hommelvik panorama (PlanID 201507)

19.06.17:

Reguleringsendring for Muruvik Næringspark (PlanID 201408)

Detaljregulering for Sveberg sør (PlanID 201601)

Områderegulerinsplan for Betania (PlanID 201404)

Reguleringsplan for Granholtvegen 4 (PlanID 201501)

28.11.16:

Detaljregulering for Trøa, gnr. 1, bnr. 30 mfl. Hundhammeren (PlanID 201201)

20.10.16:

Mindre reguleringsendring av områdeplan for Hommelvik sentrum, endret plassering av pumpehus (PlanID 201205)

26.09.16:

Detaljregulering av Dalabakkan og Snurruvegen (PlanID 201508)

20.06.16:

Detaljregulering for E6 Ranheim - Værnes. Strekningen Væretunnelen - Helltunnelen med del av Muruvik (PlanID 201307)

23.05.16:

Detaljregulering for Granholtvegen 4 (PlanID 201501)

12.05.16:

Mindre endring av detaljregulering for del av Svebergmarka felt B11 (PlanID 201175F)

29.02.16:

Detaljreguleringsplan for Saksvik Øvre (PlanID 201405)

26.01.16:

Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, 3.etappe, felt B19, B20, B21, B22, B23A og B23B (PlanID 201503)

Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, 3.etappe, felt B13 (PlanID 201502)

26.10.15:

Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole (PlanID 201407)

28.09.15:

Detaljregulering for Torp Øvre - massedeponi (PlanID 201301)

31.08.2015:

Reguleringsplan for Sveberg sør (PlanID 56M)

20.08.2015:

Reguleringsplan for Sveberg vest - mindre endring(PlanID 56L)

15.06.2015:

Detaljreguleringsplan for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage (PlanID 201313)

01.06.2015:

Detaljreguleringsplan massedeponi for landbruksområde Vasseljen og Søre Bromset. (PlanID 201213)

21.05.2015:

Mindre reguleringsendring for område storhall Sveberg (PlanID 201402)

27.04.2015:

Områderegulering for deler av Svebergmarka boligområde, revisjon etappe 3 og 4 (PlanID 201310)

23.03.2015:

Områderegulering for Hommelvik sentrum (PlanID 201205)

23.02.2015:

Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark (PlanID 93)

26.05.2014:

Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B7 (PlanID 201303)

24.02.2014:

Reguleringsplan for Sjølystvegen 24 - 32 (PlanID 201212)