den røde tråden 2020

Planer og styrende dokumenter

Planstrategi

Den kommunale planstrategien skal klarlegge hvilke planoppgaver kommunen skal utarbeide eller revidere i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en slik strategi på bakgrunn av det utfordringsbildet som legges fram.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er "alle planers mor". Den representerer kommunestyrets visjon og mål for Malvik og sier noe om hvordan vi skal klare å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggere og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her.

Samfunnsdelen gir mål og delmål for utviklingen av Malvik kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess. Håpet er at mange involverte kjenner igjen sine bidrag, og at planen blir et levende dokument både for innbyggere, politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere i Malvik kommune. Gjeldende samfunnsdel ble sist godkjent i kommunestyret 02.10.2017.

Les Kommuneplanens samfunnsdel her

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel  er en oppfølging av samfunnsdelens mål og veivalg. Den gir rammer, betingelser og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeiding av reguleringsplaner. Gjeldende areadel 2018 - 2030, ble godkjent i kommunestyret 29. april 2019 og av Kommunal og moderniseringsdepartementet 20. oktober 2020 .

Arealdelen består av tre juridiske dokumenter: 
 - Del 1: Planbeskrivelsen
 - Del 2: Planbestemmelser og retningslinjer
 - Del 3: Arealplankartet

Dokumenter knyttet til arealplanen kan du laste ned her: arealplaner.no.

Lenke til kartløsning på web. Her kan du velge kartlaget "Kommuneplanen 2018-2030". Bruk "+" og "-" for å zoome deg inn og ut i kartet.

Budsjett- og økonomiplan

Årsmelding, årsberetning og regnskap

Eierskapsmelding

Hva er en eierskapsmelding?

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i. Den skal fungere som et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune, eller til et annet interkommunalt organ. En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, det politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.

Les eierskapsmeldingen her

Rapporteringsskjema for eierrepresentanter  (DOC) (PDF)

Lokale forskrifter

Lokale forskrifter finner du hos Lovdata.