English A A A A A

Skoler og SFO

I Malvikskolen har vi disse satsingsområdene:

Bedre læring med digital skolehverdag

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. Alle elever vil få eget nettbrett som skal brukes både på skolen og hjemme. Alle ansatte vil få kompetanseheving i bruk av digitale læremidler, og nettbrettet skal brukes i læringssituasjoner der det bidrar til bedre læring.

Arbeid med digital dannelse og digital dømmekraft blir en viktig del av denne satsingen.

Ny digital skolehverdag

Vi jobber for bedre læringsmiljø

Malvik kommune er med i et læringsmiljøprosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet. Prosjektet heter "Bedre Læringsmiljø", og det er oppstart høsten 2016. Hovedmålet er bedre læringsmiljø og redusert mobbing.

Det er fire delmål i prosjektet, som også viser ansvaret til de ulike aktørene:

  • Skoleeier utvikler kompetanse i å følge opp skole, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelse.
  • Skolen får kompetanse i å skape gode læringsmiljø, innarbeide rutiner for å avdekke og løse mobbesaker, og sette inn tiltak som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
  • PPT videreutvikler kompetanse i hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med læringsmiljøet
  • Foreldre og elever blir kjent med prosjekter og både kommune og skolen informerer om arbeidet.

Vikhammer skole og Vikhammer ungdomsskole er plukket spesielt ut til å delta i dette prosjektet og vil få faglig bestand av veiledere tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet skal gå over tre semester.

Vi er en språkkommune

Malvik kommune er en språkkommune. Det er utarbeidet en språkstrategi  med mål og tiltak. Den beskriver forventninger til barns språkutvikling, hvilke tiltak og metodeinnhold som forventes å være beste praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. For å nå hovedmålet bygger strategien på tre grunnleggende elementer:

  1. Universelle tiltak: tiltak som når alle grupper av barn og elever i et inkluderende fellesskap.
  2. Tidlig innsats: tiltak blir satt inn med en gang det er behov for det, når som helst i utviklings- og opplæringsløpet. Forebygging blir prioritert.
  3. Beste praksis: tiltak som blir satt i gang skal ta utgangspunkt i kommunens behov og erfaringer, samt relevant forskning på området.

Her kan du lese språkstrategien vår.

Tips en venn Skriv ut