English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

Bilde 2gang2

Sentrumsplan for Vikhammer er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en høringsrunde med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

201314 ingressbilde

Har du innspill til kommunedelplanen for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik?

Planforslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 16. juni.

Politikk

Kommuneplanens arealdel er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en omfattende høringsrunde, med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av kommuneplanens arealdel.

Dmitry

Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Her finner du høringsuttalelsene kommunen har mottatt etter at forslag til kommuneplanens arealdel har vært ute på høring (offentlig ettersyn).

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden.

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen har vært på høring og skal til 2. gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9. mai. og i kommunestyret 27.mai. Her finner du alle saksdokumenter og høringsuttalelser.