English A A A A A

Plan for nærmiljøanlegg

 

Bakgrunn for prosjektet

En fersk undersøkelse dokumenterer at innbyggerne i Malvik stortrives, føler seg trygge og er godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud.
Borgerundersøkelsen 2010 er utført av Sentio Research Norge og baserer seg på telefonintervju av 200 personer, gjennomfør av Norstat.
Undersøkelsen måler blant annet hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i og hvilken oppfatning de har av kommunen som en plass å bo og leve i. Malvik oppnår jevnt over gode resultater for de overordnede indeksene i undersøkelsen: tjenesteindeks, bostedsindeks, trygghetsindeks, demokratindeks og organisasjonsindeks.
På spørsmål om hvor tilfreds innbyggerne i Malvik er når det gjelder kulturtilbud, er resultatet svakere enn både landsgjennomsnitt og regionen forøvrig.
(kilde: Malvik kommunes nettside)
FAU ved Saksvik skole har lenge hatt ønske om å ta tak i problemstillingen rundt aktivitetstilbud på Saksvik. Selv om FAU ikke hadde kjennskap til denne undersøkelsen da prosjektet for et nærmiljøanlegg ved Saksvik skole ble påstartet understreker den behovet for et bedre aktivitets og kulturtilbud i kommunen.
Gjennom planprosessen for dette nærmiljøanlegget, har det vært et hovedpoeng å gjøre dette i nært samarbeid med aktuelle samarbeidsparter. Det har vært et mål å ta i bruk kommunens verdier og fremtidsbilde om en åpen, nyskapende og samhandlende kommune.

Deltakere i utarbeidelsen har vært elever, ansatte ved skolen og barnehagen, foreldre, velforeninger i Saksvik skolekrets, Malvik idrettslag samt kommunes administrative og politiske ledelse.
Se dokumentasjon av prosjektet:


Status for prosjektet pr 1. oktober 2012

Gjennomføringsfasen er i prosjektet satt til 2011/2012 – 2015.


Det er avdekt behov for drenering og omfattende utbedring av vann og avløp i området før lekeapparat etc. settes opp. Avdeling for forvaltning, drift og eiendom i Malvik kommune har i samarbeid med foreldrerepresentanter og Asplan Viak ( rådgivende ingeniør og arkitektfirma) vurdert hvilke områder vi starter med. Anbudskonkurranse ble lagt ut i juli 2012, med kostnadsramme på kr 700 000.

Anleggsbransjen har mye å gjøre for tida, og det kom dessverre ingen anbud innen fristen. I foreldregruppa ved skolen er det flotte og samarbeidende folk, som bretter opp ermene og bruker sitt nettverk. Det har gjort at det nå ser ut til å være kanskje to firma som legger inn anbud på jobben. Frist 8. oktober 2012.

Dersom vinteren venter litt med å komme, og bestillingstida for lekeapparater ikke er altfor lang, kan mye bli gjort ferdig i høst. Alternativt vil grunnarbeid gjøres i høst, og arbeid med lekeapparat etc. først komme i gang til våren. Det vil i så tilfelle bli vurdert kriseløsninger mht innkjøp av lekeutstyr nå i oktober.

Vi vet at det står mange foreldre klar til dugnadsinnsats, og beklager at prosjektet har blitt noe forsinket. Vi håper og tror at dugnadsånden overlever, og at vi snart ser konkrete resultat for elevene ute i skolegården.
 
Vennlig hilsen
Ester Sandtrø
Kommunalsjef, Malvik kommune