English A A A A A

Permisjon

Kontaktlærer innvilger permisjoner for enkeltdager.

Rektor innvilger permisjoner for to dager eller flere. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

For at fravær som skyldes innvilget permisjon skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet, må fraværet være av minst en dags varighet. Man kan søke om at fravær ikke føres på vitnemålet ved søknad om permisjon eller i etterkant på eget skjema.

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.
 

§ 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
 a) dokumentert fravær som skyldast helsegrunnar (fra og med dag 4)
 b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

Viser for øvrig til kommunens permisjonsreglement, som dere finner på hjemmesiden.

Gå til skjema for søknad om fritak fra føring av fravær på vitnemål

Tips en venn Skriv ut