Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5-6 hvor det står at hver kommune skal ha en pp-tjeneste.

Glade barn

Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Barn, ungdom og voksne har rett til spesialpedagogisk hjelp når det er behov for det ut ifra en sakkyndig vurdering.
 
I PPT jobber pedagogisk-psykologiske rådgivere og logoped. 


 

 

Nyttige linker:

Opplæringslova kap. 5

Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

 

Kontakt for mer informasjon: 

Faglig leder Henriette Gladsø Holmen
Tlf: 73 97 21 52/73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no