English A A A A A
illustrasjonsbilde barn som leker i sjøen

Vannkvalitet badeplasser

Malvik kommune overvåker badevannskvaliteten ved de fleste av kommunens badeplasser. Vi tar ut ukentlige prøver fra 11 steder i løpet av sommersesongen.

Kvaliteten på badevannet i Malvik kommune er gjennomgående utmerket.

 

Generelt

Verdens helseorganisasjon peker først og fremst på to sykdomsbilder som kan ha sammenheng med bading i forurenset vann. Vanligst er mage-tarminfeksjoner med oppkast og diaré, og nest vanligst er akutte luftveisinfeksjoner.

Alle personer som har vært på en badestrand og badet, vil ha en større risiko for å få disse typene infeksjoner sett i forhold til andre som ikke har vært på badestrand, og det selv om badevannet er helt rent. Dette kan skyldes at de badende forurenser for hverandre uten at dette kan fanges opp av de måleprogrammene som utføres.

Status

Malvik kommune overvåker badevannskvaliteten ved de fleste av kommunens badeplasser. Vi tar ut ukentlige prøver fra 11 steder i løpet av sommersesongen.

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut ifra innhold av tarmbakterier. De indikatorbakteriene vi analyserer på er Escherichia coli (E.coli) og Intestinale enterokokker (tarmenterokokker).

Kvaliteten på badevannet i Malvik kommune er gjennomgående utmerket, med unntak av Malvikbukta.

Det bades også i ferskvann. Spesielt populær er «Gryta» i elva Homla. Dette stedet har et cercarieproblem som forårsaker svømmekløe på forsommeren. Foldsjøen er også et populært vann.

Litt om bakgrunnen for prøvetakingen og de kvalitetskrav som gjelder

E.coli er den koliforme bakterien som forekommer i størst mengde i friske menneskers avføring. Derfor er den en god indikator på fersk avføring fra mennesker eller pattedyr. Fersk avføring kan også inneholde smittestoffer (patogene mikroorganismer) med høy risiko for at folk kan bli syke ved å drikke (svelge) vannet. Den andre bakteriegruppen som er interessant å se etter er Intestinale enterokokker som har en lengre overlevnings tid i resipientvann (spesielt i saltvann) enn de koliforme bakteriene. Intestinale bakterier er derfor en bedre indikator enn de koliforme bakteriene på mulig forekomst av tarmvirus.

Det norske regelverket for vannkvalitet i frilufts bad ble utformet som normer av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet i 1994. De to parameterne det analyseres på i henhold til den norske normen er Termotolerante koliforme bakterier og Fekale streptokokker. Gruppen Termotolerante koliforme bakterier har vist seg å kunne inneholde bakterier som ikke har sitt opphav i avføring. Blant annet kan Klebsiella bakterier vokse raskt ved 40-50 grader.

Malvik Kommune (i likhet med de fleste andre kommuner) har valgt å følge EU sitt badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC) for klassifisering, da valg av analyseparametere virker mere fornuftig. Dette understøttes også av WHO som bruker Intestinale enterokokker for å vise sammenheng mellom analyseverdier og sykdomsrisiko. Direktivet er enda ikke er en del av EØS-avtalen.

Vannkvaliteten er gjengitt i fire tilstandsklasser der vurderingsperioden for det enkelte prøvetakningssted er på 4 år.

Tabell for ferskvann:

 Parameter

Utmerket

God

Tilfredsstillende

Dårlig

Intestinale enterokokker

200 (*)

400 (*)

330 (**)

330 (***)

Escherichia coli (E.coli)

500 (*)

1000 (*)

900 (**)

900 (***)

(*) Ut ifra en vurdering av 95 persentil. Verdiene må være lik eller mindre enn.  (**) Ut ifra en vurdering av 90 persentil. Verdiene må være lik eller mindre enn. (***) Ut ifra en vurdering av 90 persentil. Verdiene må være større enn.
 

Tabell for sjøvann og brakkvann:

 Parameter

Utmerket

God

Tilfredsstillende

Dårlig

Intestinale enterokokker

100 (*)

200 (*)

185 (**)

185 (***)

Escherichia coli (E.coli)

250 (*)

500 (*)

500 (**)

500 (***)

(*) Ut ifra en vurdering av 95 persentil. Verdiene må være lik eller mindre enn.  (**) Ut ifra en vurdering av 90 persentil. Verdiene må være lik eller mindre enn. (***) Ut ifra en vurdering av 90 persentil. Verdiene må være større enn.

Utfordringer

  • Når det er høy aktivitet på badeplasser, har kommunen mottatt klager på utilfredsstillende sanitære forhold, samt fulle søppeldunker. Sanitære forhold ved badeplasser må ha tilfredsstillende kvalitet.

  • I dagene etter perioder med stor nedbør kan vi ved flere strender i Malvik kommune risikere forurensning med tarmbakterier. Dette p.g.a. overløp av kloakk og avrenning fra jordbruk.

  • Hvis EU`s badevannsdirektiv blir en del av EØS-avtalen, er vi forpliktet til å arbeide for at alle badeplasser løftes til klassifisering tilfredsstillende eller bedre (kravet for medlemsstater var i løpet av utgangen av badesesongen 2015). Vi blir også forpliktet til å se på andre faktorer som cyanobakterier, makroalge- og/eller marin fytoplankton, avfall osv. Slike krav vil eventuelt komme fra sentrale hold.

Referanser

EU's badevannsdirektiv

Lokale analyser av badevannskvalitet

Lokal erfaring