Bilde av hjort i utmark

Miljødirektoratet pålegger testing av felte hjortevilt

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Bakgrunnen for vedtaket om pålegg er fattet på bakgrunn av spredningen av skrantesjuke, og det er et stort behov for videre kartlegging av sykdommen for å kunne si noe om utbedelsen i Norge. Den sikreste metoden for å teste dyr for skrantesjuke er å analysere en prøve fra hjernen. Dette krever tilgang til døde dyr og relativt ferske prøver. Hjorteviltbestandene reguleres i hovedsak gjennom jakt, og årlig blir det felt omlag 100 000 elg, hjort, villrein og rådyr. Tilgangen til døde hjortevilt, og muligheten til å ta ut hjerneprøver er derfor størst i forbindelse med jakt.

Særskilt situasjon

Viltforvaltningen har mulighet til å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt. Dette er hjemlet i forskrift av 08. januar 2016 nummer 12, om forvaltning av hjortevilt § tredje ledd. Muligheten til å pålegge innsamling og rapportering etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 er sjeldent benyttet. I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i, anser vi at kartlegging av skrantesjuke i Norge er så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte muligheten til å pålegge jegere å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.Pålegg - Miljødirektoratet.PDF

Nasjonalt kartleggingsprogram 2017

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke. I kartleggingsprogrammet inngår fallvilt av alle hjorteviltartene, hjortevilt felt under jakt, i tillegg til tamrein og oppdrettshjort.

Elg, hjort og rådyr skal testes for skrantesjuke i kommunene som utgjør Nordfjellaregionen og Selburegionen. Det er kun felte hjortevilt som er eldre enn ett år som skal testes, dette gjelder for alle fire artene. Unntaket er Nordfjella villreinområde hvor også kalver skal testes.

Ansvaret til kommune/villreinnemnd, valdansvarlig representant og jegere

Det er jeger som selv må sørge for at hjortevilt felt under jakt blir testet for skrantesjuke. I de fleste områder skal jeger selv ta ut en hjerneprøve fra felte dyr og sende til Veterinærinstituttet for analyse. Jeger vil få prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt for å returnere prøve. Utdelingen av utstyr vil skje ulikt i de forskjellige områdene. Ta kontakt med lokal forvaltning for informasjon. Du finner kontaktpersoner på hjemmesiden til Norsk institutt for naturforskning.

Mattilsynet vil holde kurs i prøvetaking, og her finner kan du se instruksjonsvideo fra Mattilsynet på hvordan du tar ut hjerneprøve. I enkelte områder og perioder skal jeger levere hodet fra felte hjortevilt på angitt oppsamlingssted i stedet for å ta ut hjerneprøve selv. Her kan du se oversikten over hvilke områder og perioder dette gjelder på www.nina.no/cwd.

Registrering av prøve og tilbakemelding til jeger

Det er svært viktig at jeger merker alle prøver med utdelte merkelapper for å sikre sporing av dyr som tester positivt for skrantesjuke. Jeger må alltid registrere felte dyr på Sett og skutt. Når dyret er registrert her, vil svaret på skrantesjukeprøven automatisk kobles til dyret, og blir tilgjengelig for jeger i Hjorteviltregisteret. Hvis dyret feilmerkes eller det er andre utilstrekkeligheter i registreringen, kandet føre til at prøveresultatet ikke kan spores til riktig jeger. Informasjon om arbeidet med skrantesjuke, og merking av prøver kan du lese mer om på Miljødirektoratets sider.