English A A A A A

Hva går eiendomsskatten til?

Oversikt over investeringer i kommunens formålsbygg og eiendomsskatt.

Fra 2009 fram til utgangen av 2019 er det gjort store løft og investeringer på kommunale bygg. Formålsbygg er det samme som kommunale tjenestebygg, dette kan være helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler. Disse investeringene er gjort blant annet gjennom bruk av penger fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med budsjettåret 2014. Eiendomsskatten skulle gå til å finansiere nyinvesteringer i Malvik kommune.

  • Kommunestyret vedtok 16.12.2013 i sak 66/2013 følgende:

Det årlige regnskapet som viser inntektene fra eiendomsskatten og nedbetaling av investeringer i helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler gjøres godt tilgjengelig for alle innbyggerne på kommunens hjemmeside. Dette gjelder fra og med årsregnskapet for 2015. Fra og med rapportering for 2016 tas dette regnskapet også inn i kommunens årsmelding

Den samlede investeringen i utvalgte formålsbygg i Malvik kommune var per 31.12.2019 på 707 millioner kroner, jmf tabellen under.

Finanskostnadene, det vil si renter og avdrag som gjelder samlet finansiering av investeringene, har vært på om lag 194 millioner kroner i perioden 2014-2019. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde i samme periode 154 millioner kroner.

De samlede inntektene fra eiendomsskatten var pr. 31.12.2019 om lag 40 millioner kroner lavere enn rente- og avdragsutgiftene som disse formålsbyggene har utløst. Eiendomsskatten har dermed vært lavere enn utgiftene.

wEcMgnzGonh 3AAAAABJRU 5ErkJggg==