English A A A A A
Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Overgangen mellom barnehage og skole

Dette får vi til ved økt fokus på gode overganger i utdanningsløpet fra barnet går i barnehagen og til barnet har blitt en ungdom som velger sitt utdanningsprogram ved videregående skole. Vi mener de gode overgangene vil øke læringsutbyttet for alle og legge til rette for mer bevisste valg av program til videregående skole.

Overgangene fra barnehage til skole er forankret i Rammeplan for barnehagen og i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det enkelte barns kompetanse fra hjem og barnehage må videreføres i skolen for å sikre positiv utvikling. For å legge til rette for livslang læring forutsetter det at barnehage og skole kjenner hverandres kulturer.

Foresatte i Malvik kommune skal være trygge på at barnet blir ivaretatt i overgangen mellom barnehage og skole. For at barn skal være motivert for læring, må det i overgangen mellom barnehage og skole legges vekt på å ivareta og styrke barns sosiale selvoppfatning og trygghet

Slik gjør vi det i Malvik kommune

Tidspunkt

Dette skjer

Ansvar

August

SFO og skolestart, barnehagestart

Vurdere utsatt/fremskull skolestart for neste års skolestartere, jamfør opplæringslovens § 2.1

Barnehage

Oktober

Etablere et samarbeid om barn med spesialpedagogiske behov. Innkalle skolen ved rektor til ansvarsgruppemøte i barnehagen.

Styrere i barnehage/PPT

November

Ta kontakt med Oppad-ansvarlig for å få tilgang til listene på årets skolestartere.

Oppad-ansvarlig, skole

Desember

Før utgangen av året bør spørsmålet om utsatt/framskutt skolestart være avklart.

Barnehagen i samarbeid med foresatte og PPT

Januar

Møte for foresatte om opplegget rundt skolestarterne. Heftet "God skolestart" deles ut.

Barnehagen

 

Velkommen-skriv til foresatte vedrørende skoleinnskriving sendes ut. Barnehagene informeres om tidspunkt for dette.

Rektor

Februar

Innskrivingsdager - med informasjon til foresatte om SFO og "Bli kjent-dager". Etter dette avtaler skolen og barnehagen fellesaktiviteter på skolen eller i barnehagen.

Skolen og barnehagen

Mars

Videreføre arbeid rundt skolestartere med spesialpedagogiske behov.

Barnehagen

 

Frist for oppmelding til vårens drøftingsrunde med PPT.

Barnehagen

 

Innkalling til samtale med foresatte til skolestarterne, sendes ut elektronisk.

Barnehagen

April

Gjennomgang av skjemaet "Informasjon om skolestarteren." Fylles ut elektronisk.

Barnehagen

Mai/juni

Overføringsmøter mellom høstens 1.-trinns-lærere, SFO og pedagogiske ledere i barnehagen. Overlevering av skjemaet "Informasjon om skolestarteren" fra barnehagen til skolen skjer elektronisk.

Rektor

 

Informasjonsmøte for foresatte til høstens skolestartere.

Skolen

 

Bli-kjent-dager på SFO og skole.

Skolen

August/september

Besøk i barnehagen av 1.-trinns elevene.

Skolen

 

Sonemøte mellom skole og barnehage hvor årets overføring blir evaluert. Innkalle foresatte til "Bli kjent-samtale" med fokus på barnets behov.

Skolen

 

SFO har tilpasset opplegg for skolestartere fra 1. august.

Rektor