English A A A A A

Overgang fra matrikkel- til vegadresse

Malvik kommune starter nå opp med et adresseringsprosjekt, der alle boliger uten offisiell adresse vil få et gatenavn/områdenavn og et adressenummer.

Med boliger menes det her alt som benyttes til bolig-, fritid-, eller næringsvirksomhet, og bygninger for offentlig eller publikumrettet virksomhet.

Det finnes i dag totalt 628 slike adresser i kommunen. 

 Noen kulepunkt som er nærmere omtalt lengre ned i artikkelen:

 • Prosessen ved adressering
 • Hvorfor bør man ha en offisiell adresse?
 • Hva er en offisiell adresse?
 • Hva er en adresseparsell?
 • Valg av gatenavn
 • Tildeling eller endring av adresse?
 • Krav til husnummerskilt
 • Hvordan tildeles adressen?
 • Klage over adressetildelingen

Prosessen ved adressering

 1. Lage adresseområder
 2. Lage nye adresseparseller (vegsystem som ikke har et vegnavn i dag)
 3. Lage navneforslag på nye adresseparseller
 4. Lage skiltplan for henvisningsskilt
 5. Lage plan for adressenummerering
 6. Navnebehandling etter matrikkelloven og stadnamnlov
 7. Informasjon til eier og fester om den nye adressen
 8. Navnevedtak
 9. Bestilling av henvisningsskilt
 10. Matrikkelføring
 11. Skilting

Hvorfor bør man ha en offisiell adresse?

Ulemper ved matrikkeladresser:

 • Gir problemer for utrykningskjøretøy og finne frem
 • Kan ikke benyttes av posten og andre offentlige adressebrukere
 • Problematisk for taxi og vareleveranser og finne frem

Fordeler ved vegadresser:

 • Enkelt å finne frem etter
 • Eksakt og entydig adressering
 • Krever ikke lokalkunnskap
 • Søkbart i navigasjonssystemer fordi adressepunktet er koordinatbestemt
 • Nedgang i responstid for utrykningskjøretøy

Hva er en offisiell adresse?

En offisiell adresse er en beskrivelse over hvor du bor i kommunen. Den består av et vegnavn, et husnummer, eventuelt en bokstav og ofte også et bruksenhetsnummer (bolignummer). Er det flere bruksenheter som har samme inngang, vil adressen i tillegg inneholde et bruksenhetsnummer (bolignummer). 

 Hva er en adresseparsell?

En adresseparsell er en lang eller kort veg eller et sammenhengende system av veger som tildeles eget navn og en entydig kode. Med adresseparsell menes også gater, plasser og områder, jf. merknader til matrikkelforskriften kap. 12.
 
Adresseparsell med adressenummer (husnummer):
Dette er en vegadresse som angir atkomstadressen til den enkelte eiendom, bygning, bolig eller andre objekter eller steder (f.eks. Storgata 12B). Til vegadressen skal det være knyttet et sett med geografiske koordinater som gjør at adressen lett kan søkes opp på en GPS.
 
Adresseparsell med adresse- og bruksenhetsnummer (bolignummer):
Dette er en detaljert adresse som angir atkomstadressen til den enkelte bruksenhet i en bygning (f.eks. Storgata 36-H0203). Bruksenhetsnummeret består av en etasjebetegnelse pluss et nummer innen etasjen.
 
 
Valg av gatenavn
 
Kommunen er adressemyndighet og bestemmer navnet på en veg/adresseparsell. Utgangspunktet for navneforslag kan være:
 • Oversikt over kjente navn i området fra kart, SSR, egne samlinger
 • Kontakt med personer og miljø med lokalhistorisk interesse
 • Kontakt med grunneiere og eldre innbyggere som har lang botid i kommunen
Det er ikke klageadgang på dette. Fastsetting av selve skrivemåten av navnet skjer etter reglene i Lov om stadnamn og kan klages på etter reglene for klage der.
 
 
Tildeling eller endring av adresse?
 
Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresser langs offentlige og private veier.
 
 
 
Krav til husnummerskilt

Det er eier/fester som må bekoste husnummerskiltet, og det er viktig at skiltene får en plassering,utforming og et vedlikehold som gjør dem lett lesbare også i mørket.

Hvordan tildeles adressen?

 Bygningen skal ha adresse til den vegen som er godkjent som adkomst, og adressetildelingen gjøres etter følgende prinsipp:

Kantprinsippet:

Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og åpne portrom, og sett fra startpunktet av vegen med oddetall på høyre side og partall på venstre.

Avstandsprinsippet:

I spredtbygde strøk kan tildelingen av adressenummer skje i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter. En avstand på 430 meter gir således adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44.

Der sidegrener inngår i en adresseparsell med avstandnummerering, blir avstanden regnet til der sidegrener tar av.

Områdeadresser:

Det er ikke bare vanlige eneboligtomter som skal adresseres, men også fritidseiendommer. Adkomsten til mange av disse eiendommene er en vanlig sti som starter ved en felles parkeringsplass.

Adresseringsprinsippene i slike områder bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene har samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og adressenummer. Men adresseparsellene vil i slike områder ha mer preg av en flate så lenge det ikke finnes et klart vegsystem. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke et områdenavn for det aktuelle huttefelte. Ved en felles parkeringsplass vil det da bli satt opp et områdeskilt som er ei informasjonstavle som beskriver området.

Klage over adressetildeling

Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til:

 • hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 • hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 • feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer

Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22., og klageinstans er fylkesmannen. Klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold.

Klage over valg av navn er et kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Dette vil til vanlig være bestemt i god tid før selve adressetildelingen.

Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadnavnlova § 10, hvor det blandt annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåte vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen og klageinstans vil være en sentral klagenemd for stedsnavn. Klagen skal sendes via vedtaksorganet.