English A A A A A

Administrativ organisering i Malvik kommune

Malvik kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 18 virksomheter fordelt på seks tjenesteområder. Malvik kommune som organisasjon har et overordnet ansvar for at alle mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel ivaretas. I forlengelsen av dette er det avgjørende at organisasjonen fortløpende utvikler seg. Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen-Nyskapende -Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte.

Organisasjonskart

organisasjonskart

Visjon og verdier

Visjon Malvik kommune: Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling

Verdier: Malvik kommune ønsker å bygge tillit og troverdighet gjennom å være Åpen – Nyskapende – Samhandlende (Verdimatrisen)

Disse verdiene er et viktig fundament i kommuneplanens samfunnsdel, og stiller krav til både politikere og administrasjon som skal omsette disse verdiene i praksis.

Kommunevåpen

Kommunevåpnet anvendes som logo for Malvik kommune. Logoen består av våpensymbol og navnet Malvik kommune. Kommunevåpenet kan i enkelte tilfeller benyttes alene uten navnet Malvik kommune. Det må komme tydelig frem at kommunen er avsender.

Hvem kan bruke kommunevåpenet til Malvik kommune?

• Kommunevåpenet kan brukes av kommunens folkevalgte organer, administrasjon og virksomheter.

• Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen. For å gi slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet skal bli gjengitt og anvendt.

Om bruken av kommunevåpenet

• Våpenet kan kommunen bruke når den utøver kommunal myndighet. Denne bruken kan være som kjennemerke, eiermerke eller annen identifikasjon.

• Kommunevåpnet kan kommunen bruke i informasjon, folkeopplysning, kommunikasjon.

• Dersom signaturen eller kommunevåpenet gjengis i eller på materialer der det ikke er naturlig å bruke farger, f.eks. glass, metall, skinn, tre e.l., kan sandblåsing, preg eller gravering i materialets egne farger benyttes. Slike utførelser skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Last ned vårt kommunevåpen her