English A A A A A

Forskrift om ordensreglement for skolene i Malvik kommune

Innledning

I henhold til opplæringslovens § 9A-10 skal kommunen fastsette forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Reglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter så langt disse ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, hvilke tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet, og om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Skolen kan bare bruke tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene.

Ordensreglement for den enkelt skole vedtas av samarbeidsutvalget på skolen.

I utarbeidet forskrift får det enkelte samarbeidsutvalg myndighet til å konkretisere og utdype det sentrale ordensreglement slik at dette kan tilpasses den enkelte skole. Av hensyn til likebehandling kan ikke det sentrale ordensreglement fravikes. Dersom samarbeidsutvalgene vedtar lokale tilpasninger, er dette å forstå som forskrifter som må saksbehandles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.

Den utarbeidde forskriften skal ivareta kommunens juridiske forpliktelser, hvilket medfører at den har et formelt juridisk preg. Dette innebærer at den enkelte skole må finne hensiktsmessige måter å kommunisere det sentrale ordensreglementet på til elever og foresatte.

Vedtaksmyndighet. Etter delegert myndighet kan kommunalsjef fastsette forskrift om felles ordensreglement for skolene i Malvik.

§1 - Hjemmel

Men hjemmel i opplæringslovens § 9A-10 og delegert myndighet har kommunalsjef fastsatt forskrift om felles ordensreglement for skolene i Malvik.

§2 - Formål

Malvikskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolene i Malvik er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet for skolene i Malvik tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at eleven vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.

§3 - Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. I tillegg til et felles ordensreglement gis det enkelte samarbeidsutvalg myndighet til å gi utfyllende ordensregler tilpasset den enkelte skole. Fellesreglementet kan ikke fravikes.

Alle skoler skal følge bestemmelser i strategi- og handlingsplan mot mobbing.

Generelt skal ordensreglementet inneholde regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Regler og sanksjoner som framgår av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven er som hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet med mindre det er ønskelig med utfyllende kommentarer. Skolene plikter og informere foresatte og elever om disse reglene.

Elevene har en rekke rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven når det gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike bestemmelser er ikke en del av ordensreglementet og blir derfor ikke nærmere behandlet her.

Skolefritidsordningen i grunnskolen skal ha egne ordensregler fastsatt som en del av avtalen mellom den enkelte skole og barnets foresatte.

Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer. Dessuten når eleven har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole og ekskursjoner. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Ordensreglementet skal også gjelde på skolevei så langt den enkelte skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.

Regler og sanksjoner

§4 - Generell oppførsel

Som elev har du både rettigheter og plikter:

Du har krav på:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
 • at du får et godt læringsmiljø
 • at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing og andre krenkelser

Du har plikt til å:

 • behandle andre på en ordentlig måte
 • vise andre respekt og la deres eiendeler være i fred
 • ikke plage, sjkanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt
 • bidra til et godt læringsmiljø

Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus, skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

Mobbing og annen voldelig adferd

Voldelig adferd eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Malvikskolen. Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes som vold.

Kjønnsrelatert trakassering

Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i Malvikskolen.

Rasisme og religiøs trakassering

Negativer fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, det vil si nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt. Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

Regler for orden og oppførsel

Orden:

 • Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisning.
 • Møt presis til timer og avtaler.
 • Gjør skolearbeid til avtalt tid.
 • Hold god orden i skolesakene og på pulten.
 • Hold skolens område rent og ryddig.
 • Ta vare på alt materiell som tilhører skolen.
 • Unngå å ta med verdisaker på skolen.
 • La andres eiendeler være i fred.
 • Gjør avtale med en voksen før du forlater skolens område.
 • Gi beskjed til skolen hvis du er syk eller borte fra skolen av andre årsaker.

Oppførsel

 • Vær inkluderende og vennlig.
 • Vis hensyn og respekt for alle.
 • Bruk et språk som ikke støter eller krenker noen.
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
 • Vær aktiv motstander av mobbing og krenkelser.
 • Tenk over hva du publiserer i sosiale medier, og innhent alltid tillatelse fra de som er nevnt.

Bruk sykkel og andre ting med hjul på angitte steder, og ha på sikkerhetsutstyr.

§5 - Tiltak mot brudd på ordensreglene – sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Elevene skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

Malvikskolen vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensregler:

 • Muntlig irettesettelse.
 • Muntlig/skriftlig melding til foreldre/foresatte.
 • Orden-/oppførselskarakter settes direkte ned ved alvorlige brudd på ordensreglement.
 • Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte blir inndratt. Slike gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte.
 • Pålegg om å utføre arbeidsoppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler. Krav om erstatning kan være aktuelt.
 • Individuell oppfølging gjennom skoledagen etter avtale.
 • Bortvisning fra enkelttimer eller resten av dagen, og for inntil 3 dager på ungdomstrinnet (Opplæringslovens § 9A-11).
 • Ved svært spesielle tilfeller kan klassebytte/skolebytte vurderes (Opplæringslovens §8-1).
 • Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres politiet.
 • Ulovlige forhold anmeldes til politiet.

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Ved brudd på regler som følger av de lokale ordensreglementene som samarbeidsutvalgene kan fastsette, gjelder det samme.

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Dette gjelder både for tiltak i det felles ordensreglementet for Malvikskolen og for de lokale ordensreglementene. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

§6 - Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jamfør. skadeserstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr 5000.

Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker, iPad og annet utstyr.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler.

§7 - Straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte skal skolene v/rektor anmelde straffbare forhold til politiet.  Forholdet skal anmeldes uavhengig av om offer og overgriper er elev eller ansatt.

§8 - Skolenes ordensreglement - konkrete forhold

Skolenes ordensreglement skal konkret inneholde følgende punkt i tillegg til regler for generell oppførsel.

 • Godterier
 • Rusmidler
 • Bruk av mobiltelefon

§ 9 - Saksbehandling - generelt

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler følges:

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 • Eleven skal varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte alltid kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

§ 10 - Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 01.08.2006, sist revidert juni 2019.