graving rådhus

Oppgradering av parkeringsplass ved rådhuset

Malvik kommune har begynt arbeidet med oppgradering av parkeringsplassen ved hovedinngangen til rådhus 1.

Gravingen skyldes nedsetting av kummer for mottak av overflatevann på framtidig asfaltert areal. Det er også nødvendig med masseutskifting av øverste bærelag for å få tilstrekkelig bæreevne under asfaltdekket.

Det blir anlagt reserverte plasser for forflytningshemmede, og "juletrefoten" vil bli flyttet noe nærmere Torggata.

Videre, vil det bli opparbeidet et nytt fortau langs parkeringsplassen mot vest, mot fløyen av bygget hvor legekontorene er i dag. Fortauet går da fra Torggata og til hovedinngangen. Som avgrensende skille mellom gangareal nærmest hovedinngang og parkeringsareal ut mot Torggata, vil det bli anlagt øyer/bed av grov granittstein hvor det er mulighet for noen fine blomster i vekstsesongen.

Arbeidene utføres av FDV Kommunalteknikk i samarbeid med Eiendomsservice i kommunen.