English A A A A A

Omsorgsbolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kommunal bolig

Beskrivelse

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For visse personer har imidlertid kommunen et ansvar. Kommunen har ansvar for å sikre et botilbud for personer som har behov for omfattende omsorgstjeneste, og kommunen har omsorgsboliger som er heldøgns bemannet.
Omsorgsboliger er boliger som er fysisk tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.
Søkere til kommunal omsorgsbolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

  • Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.
  • Søker har betydelig funksjonsnedsettelse, fysisk, psykisk og / eller sosialt.
  • Søker bor i uegnet bolig, eller bolig som ikke kan tilrettelegges i forhold til kartlagt funksjonsnivå

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forvaltningsloven
Husleieloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret Tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

Skjema


Kommunal bolig - leie

Søknaden sendes til


Malvik kommune
Koordinerende enhet - helse og velferd
Postboks 140
7551 Hommelvik 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til Statsforvalteren i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 09:26
Gyldig til2020-12-31