English A A A A A

Ofte stilte spørsmål

Hvilken takst har jeg?

For beregning av eiendomsskatt i 2021 benytter Malvik kommune Skatteetatens formuesgrunnlag fra 2019. De eiendommene som kommunen ikke har mottatt formuesgrunnlag på (i hovedsak næring- og fritidseiendommer), er taksert på nytt med kommunalt grunnlag.  

Brev med melding om ny eiendomsskattetakst ble sendt ut 24. februar i år. Her viser taksten og beregningen av eiendomsskatten i 2021. Husk at hvis dere er flere eiere av en eiendom vil kun en av eierne ha mottatt brevet, stort sett vil mottaker være den samme som mottar faktura. 

Hvis du ikke har mottatt brevet, eller ikke finner informasjon du trenger, ta gjerne kontakt med kommunen på eiendomsskatt@malvik.kommune.no

Taksten min er feil, hva gjør jeg?

Dersom du mener at taksten din er feil må du først sjekke hvilket grunnlag eiendomsskatten din er beregnet etter (se spørsmålet "Hvilken takst har jeg?). Hvilket takstgrunnlag som er brukt avgjør hvordan du kan gjøre endringer, og hvor du kan klage på skattegrunnlaget.

Du har mottatt Skatteetatens formuesgrunnlag:

Dersom grunnlaget for eiendomsskatten din er basert på formuesgrunnlag hentet fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten. Du finner boligverdi og formuesverdien oppgitt under punkt 4.3.2 på side 2 i skattemeldingen (se spørsmål "Hvor finner jeg boligverdien på skattemeldingen?"). Husk at eiendomsskatt som utskrives i 2021 bygger på boligverdier fra inntektsåret 2019. Husk også at boligverdien er lik prosentandel av eierandelen, eier du bolig med noen andre og dere eier 50 % hver vil boligverdien oppgitt i skattemeldingen din tilsvare 50 %.

Opplysningene om eiendommen er feil

Sjekk om skatteetaten har rett areal på primærrom (p-rom) i din bolig. Opplysningene finner du under «Boligopplysninger» i post 4.3.2, side 2, i Skattemeldingen fra 2019. Det er p-rom som ligger til grunn for taksten. Et p-rom er alle rom uten garasje, fyrrom, søppelrom, ikke innredet kjellerrom, boder, ikke innredd loft og gang som ligger mellom disse rommene. Gå til skatteetatens hjemmeside for veiledning i hvordan du måler opp p-rom.

Boligverdien er for høy

Er formuesverdien i skattemeldingen satt for høyt? Formuesverdien er en gitt prosentandel av markedsverdien (boligverdi). For inntektsåret 2019 skal formuesverdien tilsvare 25 prosent av boligverdien, og kan ikke overstige 30 prosent av dokumentert markedsverdi. Hvis formuesverdien er for høy i forhold til markedsverdien, kan du selv endre/nedjustere dette. Det er mulig å gjøre et anslag på boligens verdifastsettelse for eiendomsskatt på skatteetatens side. Du kan endre på disse forholdene ved å sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring eller boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Se mer informasjon om endring av grunnlaget for eiendomsskatt på Skatteetatens hjemmeside.

Du har mottatt kommunalt takstgrunnlag:

Hvis du er uenig i faktaopplysningene og/eller skjønnsvurderingen som ligger til grunn for den kommunale taksten for din eiendom (se side 3 i brev datert 24.02.2021) kan du klage på dette.

Klagen skal være skriftlig, og merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, samt eventuelt feste- og seksjonsnummer. Begrunn det konkrete forholdet du klager på. Merk alle vedlegg tydelig, og oppgi din kontaktinformasjon.

Klagefrist: 17. april 2021.

Klage sendes til: E-post: eiendomsskatt@malvik.kommune.no eller post til: Malvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK

Klage på takst behandles i sakkyndig nemnd etter klagefristen er utløpt. Hvis klagen ikke får medhold, går den videre til felles klagenemnd for endelig behandling.

Hvor finner jeg boligverdien på skattemeldingen?

Du finner boligverdi og formuesverdien oppgitt under punkt 4.3.2 i skattemeldingen din. Se bilde under.

 Husk at boligverdien er lik prosentandel av eierandelen, eier du bolig med noen andre og dere eier 50 % hver vil boligverdien oppgitt i skattemeldingen din tilsvare 50 %. (Boligverdien Skatteetaten oppgir til kommunen vil i eksemplet under være 3 902 820.) 

 

Naboen har fått lavere takst enn meg, men de har større hus

Det kan være flere grunner til det:

  • Naboen kan ha et annet takstgrunnlag enn deg, og dermed andre retningslinjer for verdiberegning lagt til grunn (se første spørsmål).
  • Hvis begge har boligverdi fra Skatteetaten lagt til grunn, vil den oppgitte verdien utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi hvis naboen tidligere har krevd formuesverdien nedsatt.
  • Din eller naboens boligverdi kan være feil. Hvis Skatteetatens formuesgrunnlag er lagt til grunn, kan det være to forhold som er årsaken til at boligverdien er feil:
  1. Boligopplysningene er feil
  2. Formuesverdien i skattemeldingen er satt for høyt

Se mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider, her.

Jeg har sendt inn endringsmelding, får jeg ny faktura?

Hvis endringsmelding ikke er mottatt av kommunen før fakturadato, må du betale eiendomsskatten til forfall, selv om du har sendt inn endringsmelding.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du har sendt inn endringsmelding. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten til neste fakturatermin. Endringen på eiendomsskatt vil være gjeldende fra 01.01 inneværende år og eventuelle tilgodebeløp vil bli tilbakebetalt på neste faktura.

Jeg har sendt inn klage til kommunen, hva gjør jeg med faktura jeg har fått?

Alle klager på kommunalt grunnlag vil bli behandlet i sakkyndig nemd etter klagefristen er utløpt, 17. april 2021. Faktura må betales til forfall og eventuelle tilgodebeløp vil bli tilbakebetalt på neste faktura. Det samme gjelder hvis du har søkt om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten til kommunen.

Hvordan sender jeg inn endringsmelding til Skatteetaten? Hvilken dokumentasjon trenger jeg?

Du kan sende inn endringsmelding til Skatteetaten her. Se også mer informasjon om dette på Skatteetatens hjemmesider. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring eller boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om endringsmeldingen. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten til neste fakturatermin. Endringen på eiendomsskatt vil være gjeldende fra 01.01 inneværende år, og eventuelt tilgodebeløp vil bli tilbakebetalt på neste faktura.

Jeg har fått formuesgrunnlag fra Skatteetaten lagt til grunn, men var ikke eier av boligen per 31.12.2019

Du kan ikke endre formuesverdien om du ikke var eier av eiendommen per 31.desember 2019. For å få endret boligverdien/ formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en klage til ditt skattekontor. Se mer informasjon om dette på Skatteetatens hjemmeside.

Har vært i kontakt med Skatteetaten, men blir henvist tilbake til kommunen, hva gjør jeg?

Kontakt Malvik kommune om du har spørsmål til skattesats, betalingsutsettelse, ettergivelse av skatten, eller andre forhold ved eiendommen din (eksempel boligtype, boligstatus, areal mv.).

Om du har grunnlag fra skatteetaten og blir henvist tilbake til kommunen kan du sende e-post til eiendomsskatt@malvik.kommune.no. Beskriv årsaken til hvorfor du ble henvist tilbake til oss. 

Når kommer neste faktura på eiendomsskatten?

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale gebyrer avhengig av hvilken avtale du har med oss. Om du ikke har inngått avtale om månedlig betaling er forfall:

  • 20. februar
  • 20. juni
  • 20. oktober