Ofte stilte spørsmål

Det er vannlekkasje, hva gjør jeg?

Ved vannlekkasje innendørs eller utvendig på privat ledning, skal du ringe rørlegger. Mange rørleggerfirma har vakttelefon utenom arbeidstid.
Ved lekkasje på kommunal ledning, skal teknisk vakt i Malvik kommune varsles på telefon 916 13 813.

Hvor går vann- og avløpsledningene mine?

Private ledninger går normalt ut i vei/gate og er tilknyttet kommunens ledninger. Du får kart og detaljer ved å henvende deg til kommunalteknikk på telefon 73 97 20 00.

Er vann og avløpsledninger frem til bygningen min, mitt ansvar?

Ledninger mellom bygning og kommunal ledning er huseiers eiendom og ansvar. For vannledning er også tilkoplingspunktet (anboringsklammer) huseiers ansvar. Dette fremgår av ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp” som er kommunens sanitærreglement.

Hvorfor er vannet borte?

Det kan være flere årsaker til at vannet er borte:

 • Planlagt stenging av kommunal ledning, alle berørte eiendommer skal varsles.
 • Akutt stenging av kommunal ledning på grunn av lekkasje.
 • Lekkasje eller avstenging på privat ledning.
 • Feil i bygningens vannsystem.

Ta kontakt med kommunalteknikk for mer info på telefon 73 97 20 00.

Hvorfor er vanntrykket for lavt eller høyt?

Vann levert fra kommunen skal ha et trykk på min. 2 bar, maks 9 bar i tilkoplingspunkt for privat ledning. Det skal være montert reduksjonsventil i bygningen slik at trykket ikke er høyere enn 6 bar. Mangler det reduksjonsventil, ta kontakt med rørleggerfirma.
Ved høyt trykk bør reduksjonsventilen kontrolleres, kontakt rørleggerfirma.

Ved lavt trykk bør følgende kontrolleres:

 • er det lekkasje?
 • er sil i tappekran tett?
 • er sil i reduksjonsventil tett? Kontakt rørleggerfirma).
 • er tilknytning til kommunens ledning ved anboringsklammer tett? Kontakt rørleggerfirma.

Har jeg god vannkvalitet?

Kommunen leverer drikkevann etter myndighetenes krav i Drikkevannsforskriften.
Se Forskrift om vannforsyning og drikkevann(Drikkevannsforskriften)
Ved hendelser som kan forringe kvaliteten, plikter kommunene å kunngjøre dette.
Ved arbeid på ledningsnett kan det hende at vannet vil bli noe brunaktig. Dette er ikke helsefarlig. La vannet renne fra kraner slik at det tappes ut.
Ta kontakt med kommunalteknikk for mer info på telefon 73 97 20 00

Trenger jeg å fylle salt i vaskemaskinen for å justere vannets hardhet?

Vårt drikkevann har lav hardhet, tre tyske grader. Det er ikke nødvendig å fylle salt i vaskemaskinens beholder for hardhetsjustering.

Hva skal jeg betale i vann- og avløpsgebyr?

Alle eiendommer som er tilknyttet kommunens vann- og avløpssystem skal betale årlig gebyr. Gebyr fastsettes av bystyret.
Gjeldende satser finner du i kommunens gebyrregulativ

Hva skal jeg betale i tilknytningsgebyr?

Tilknytningsgebyr skal betales for alle nye eiendommer og større tilbygg som koples til kommunens ledningsnett. Gebyr betales etter bygningens størrelse.
Gjeldende satser finner du i kommunens gebyrregulativ.

Bør jeg ha vannmåler?

Alle eiendommer som er bygget etter 1. januar 2010 skal ha kommunal vannmåler. Eldre boligeiendommer kan fortsatt betale gebyr etter areal.

Hvilke regler gjelder for mine vann- og avløpsledninger?

Kommunen har et sanitærreglement som gjelder for alle private vann- og avløpsinstallasjoner. Reglementet stiller kav både til eiendommens eier, firma som bygger anlegget og kommunen. Blant annet er det er ufravikelig krav om at tilbakestrømningssikring og reduksjonsventil skal monteres, samt innvendig og utvendig stengeventil. Se også under fanen vannmåler for å lese litt om funksjonene til tilbakestrømningssikringen og reduksjonsventilen.

Kan jeg bade i drikkevannskilden?

Det er ikke tillatt å bade i kommunens drikkevannskilder eller reservekilder.Følgende vannkilder har badeforbud:

 • Jonsvannet
 • Stavsjøen
 • Inner Damtjønna (Inner Damtjern)
 • Vennatjønna.

Jeg vil bore en brønn - hvor får jeg informasjon og veiledning?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en informasjonsportal om grunnvann under navnet "Grunnvann i Norge". Portalen finnes på følgende adresse www.grunnvann.no og gir adgang til blant annet:

 • Basiskunnskap om grunnvann inkl. en hydrogeologisk ordbok
 • Veiledende informasjon om brønnboring
 • Oversikt over forvaltning og overvåking av grunnvann
 • Adgang til databaser inkl. den Nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA og Internett-registrering av brønner.

Hva kan jeg kaste i klosettet?

Det er forbudt å bruke avløpet til å kvitte seg med maling, kjemikalier eller olje. Dette er miljøavfall som skal leveres på egne mottakssteder. Bleier, bind,våtservietter (uansett type og merking) og bomullspinner skal heller ikke kastes i avløpet. En god regel å huske på er at det er kun det du spiser og drikker og toalettpapir som skal i do.
I spillvannsrøret skal det bare gå vann fra sluk, vask og sanitærinstallasjoner inne i huset. Regnvann og overflatevann skal føres i eget overvannsrør og tilkobles overvannsnettet i gaten eller slippes ut i nærliggende bekk, elv eller sjø. I enkelte områder med gammel bebyggelse går spillvann og overvann i ett felles avløpsystem.