English A A A A A
Illustrasjonsbilde av to gutter. Den ene har sparkesykkel, og den andre har sykkel.

Barnehage - ofte stilte spørsmål

Jeg trenger barnehageplass. Hva gjør jeg?

I Malvik kommune er det en felles søknadsportal for kommunale-, private- og familiebarnehager, og det blir foretatt samordnet opptak hver vår. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Det kan bare gis plass til barn bosatt i Malvik kommune, eller de som flytter til kommunen 1. august opptaksåret. Ny adresse i Malvik må opplyses i søknaden. Suppleringsopptak til plasser som blir ledige etter hovedopptaket skjer gjennom hele året.

Når du søker barnehageplass kan du sette opp tre barnehager i søknaden.

Her kan du søke ny plass, endre plass eller si opp plass i barnehage/SFO.

Har du ikke folkeregistrert adresse i Malvik kommune, eller ikke har vanlig personnummer? Da kan du søke barnehage- eller SFO-plass, her.

Her finner du mer informasjon om barnehageplass.

Kan jeg søke barnehageplass før jeg har fått personnummer til barnet?

Du kan ikke søke om barnehagplass i vår søkeportal før barnet har personnummer. Har du ikke norsk personnummer, kan du ta kontakt med servicetorget.

Vi flytter til Malvik kommune etter hovedopptaket 1. mars, hvordan søker jeg da?

Du kan søke på vanlig måte. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Dere må ha bostedsadresse i Malvik 1. august. Legg inn flytteadresse i Malvik og dato for flytting i feltet Andre opplysninger på side fire i søkeportalen.

Her kan du søke ny plass, endre plass eller si opp plass i barnehage/SFO.

Har du ikke folkeregistrert adresse i Malvik kommune, eller ikke har vanlig personnummer? Da kan du søke barnehage- eller SFO-plass, her.

Jeg har sendt inn søknad til løpende opptak. Må jeg da søke igjen til hovedopptaket?

Søker du mellom 1. januar og 1. mars, så er du med på hovedopptaket. Søker du utenom denne perioden, kommer søknaden din med på løpende opptak.

Her finner du mer informasjon om søknad til hovedopptak og supplerende opptak.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars. Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp umiddelbart gjennom såkalt løpende opptak.

Her finner du mer informasjon om søknad til hovedopptak og supplerende opptak.

Hva er hovedopptak og hva er løpende opptak?

I hovedopptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige i august. Da blir det mange ledige plasser fordi de største barnehagebarna begynner på skolen. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

I det løpende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året.

Her finner du mer informasjon om hovedopptak og supplerende opptak.

Når får jeg svar på søknaden om barnehageplass?

Ved hovedopptaket får du svar fra oss innen 1. mai. Ved suppleringsopptaket (etter 1. mars) sender vi ut tilbud om plass når vi får ledige plasser.

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser.

 

Jeg har fått tilbud om plass i en barnehage jeg ikke har søkt på. Hva skjer hvis jeg takker nei til plassen?

Du er da ikke sikret barnehageplass for neste barnehageår, men vil stå på venteliste ut året dersom det blir ledig plass i en barnehage du har søkt på.

Hvem har rett til barnehageplass?

Plass i de kommunale barnehagene blir bare gitt til barn bosatt i Malvik, eller til de som har dokumentert adresse i Malvik fra 1. august oppstartsåret. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

Hvordan foregår fordelingen av plass?

Alle som søker innen gjeldende frist, får behandlet søknaden. Det er ikke førstemann til mølla-prinsipp.

Hvem har rett til prioritet ved opptak i barnehage?

Prioritert ved opptak § 18: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Her finner du mer informasjon om tildeling av plass.

Hvor mange barnehager kan jeg søke?

Du kan velge inntil tre barnehager i søknaden din. Disse legges inn i prioritert rekkefølge. For flere valg, trykk på "Legg til alternativ" på side 4 i søknadsportalen.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å endre søknaden?

Ønsker du å endre søknaden, må du gå inn i søkeportalen og foreta endringer. Den nye søknaden erstatter den du har sendt inn. Så lenge søknaden er sendt inn samme år, beholdes din opprinnelige søknadsdato.

Hva er satsene for barnehageplass?

Når har jeg krav på redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid?

Malvik kommune behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

  • Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass.
  • De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen.
  • Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Kan jeg søke overflytting når jeg flytter fra en annen kommune til Malvik?

Nei. Overflytting gjelder kun innad i Malvik kommune.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å søke om overflytting innen barnehagene i Malvik?

Søknadsfristen for å søke om overflytting av barnehageplass er 1. mars, overflyttingen skjer 1. august. Dette gjelder kun de som allerede har plass.

Her finner du mer informasjon om overflytting av barnehageplass.

Skal jeg svare på overflytting til annen barnehage?

Ja.

Jeg ønsker å øke eller redusere oppholdstid

Du kan søke endring av oppholdstid hele året.

Her kan du søke endring av oppholdstid.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Oppsigelse av barnehageplass er en måned. Det vil si at barnet må gå ut påfølgende måned.

Her finner du mer informasjon om oppsigelsestid.

Kan jeg si opp en ikke påbegynt plass i søkeportalen?

Det er dessverre ikke mulig å si opp en plass før den er påbegynt. For å si opp plassen før den er påbegynt, send e-post til postmottak@malvik.kommune.no.

Skal jeg si opp barnehageplassen når barnet starter på skolen?

De som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen hvis de skal være i barnehagen i juni. Eventuell oppsigelse fra 1. juni, må være innsendt innen 1. mai.

I tilbudsbrevet står det:
Plassen kan disponeres fra 1. august, til plassen sies opp, eller til skolestart.

Hvordan kan jeg klage på vedtak?

Avslag i hovedopptak gir klagerett.
Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §18.

Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven under Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Her finner du mer informasjon angående klage på vedtak.

Jeg har ikke fått svar på overflytting til annen barnehage

Du får svar så snart vi får ledig plass i barnehagen. Søknaden gjelder ut året.

Barnet er ikke fylt ett år innen 1. september. Kan vi starte den måneden barnet fyller ett år?

Ja, det kan dere. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Når kan jeg søke på økonomisk moderasjon/redusert foreldrebetaling?

Du kan søke redusert foreldrebetaling hele året, med virkning fra første fulle måned etter at søknaden er behandlet.

Søkes det for eksempel i januar, vil en eventuelt innvilgning gjelde fra mars. Søknader for neste barnehageår må sendes inn innen 1. juni.

Hvor søker jeg permisjon fra barnehageplass?

Du kan ta kontakt med barnehagen din for å søke permisjon.

Jeg har andre spørsmål, hvem kontakter jeg?

Iren Hasfjord, rådgiver

iren.hasfjord@malvik.kommune.no

905 04 209
Ann Kristin Aalberg, virksomhetsleder

ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no

920 68 666