Illustrasjonsbilde av sedler

Skatteoppkrever - ofte stilte spørsmål

Spørsmål om skatt og merverdiavgift

Merverdiavgift (mva.) er en avgift vi betaler når vi kjøper varer eller tjenester. For spørsmål angående beregning av skatt og mva., ta kontakt med Skatteetaten eller på telefon 800 80 000.

Her finner du mer informasjon om merverdiavgift.

Her finner du mer informasjon om skattekort, frikort og forskuddsskatt.

Informasjon om skattemeldingen

Fra og med 2020 kommer ikke alle til å motta skattemeldingen samtidig. Skattemeldingen blir tilgjengelig på ulike datoer, fra 18. mars til og med 1. april. Du får beskjed fra Skatteetaten når du kan sjekke skattemeldingen din.

Spørsmål om skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret er klart i perioden juni–oktober. Alle får ikke skatteoppgjøret samtidig, men de fleste får det i siste halvdel av juni.

Her finner du mer informasjon om skatteoppgjøret.

Kontonummer for innbetaling og KID

Du kan lage KID-nummer for innbetaling til Skatteetaten og skatteoppkrever.

Her finner du mer informasjon om kontonummer for innbetaling, og du kan selv lage KID-nummer.

Informasjon om innbetalinger og utbetalinger av forskuddskatt og restskatt

Du må betale restskatt året etter det aktuelle skatteåret, hvis skatteoppgjøret viser at du har betalt mindre i forskudd enn utlignet skatt. Restskatten betales i to like store terminer. Unntaket er hvis restskatten er under 1 000 kroner, da forfaller alt i én termin. Restskatt som inklusive rentetillegget utgjør under kr 100, bortskrives og kreves ikke innbetalt.

Restskatt som ikke betales til forfall, kreves inn av Skatteoppkreveren i Værnesregionen.

Du kan ta kontakt med skatteoppkreveren hvis du har spørsmål angående innbetalinger og utbetalinger av forskuddsskatt og restskatt.

Her finner du mer informasjon om skattekort, frikort og forskuddsskatt.

Informasjon om betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale. Det er strenge vilkår for å opprette betalingsavtale, og disse innvilges unntaksvis. For å kunne behandle en betalingsavtale må det legges ved en skriftlig begrunnelse, med dokumentasjon over økonimiske forhold. Selv om du får betalingsavtale påløper det forsinkelsesrenter for hele perioden fra ordinært forfall til kravet er betalt.

Her finner du mer informasjon om betalingsavtale.

Her finner du skjema for søknad om betalingsavtale.

Ettergivelse av betaling og gjeldsordning

Er du varig ute av stand til å betale skattekravet, kan du sende søknad til Skatteoppkreveren i Værnesregionen.Det er spesielt strenge vilkår i denne ordningen, og nedsettele/ettergivelse av skatt kan føre til at du mister pensjonspoengene for den delen av inntekten du ikke betaler skatt av.

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene sine, eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt.

Her finner du mer informasjon om Skattehjelpen.

Gjeldsordning

En gjeldsordning tar sikte på at personer med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over egen økonomi, og at mest mulig av gjelden blir dekket. I forbindelse med en gjeldsordning kan du få utsettelse med å betale ned hele eller deler av gjelden, og at kreditorene helt eller delvis ettergir renter og omkostninger, eller at gjelden skal falle helt eller delvis bort.

Du kan søke om gjeldsordning hos namsmannen. På politi.no finner du informasjon om namsmannen.

Manglende betaling av eiendomsskatt

Har du mottatt begjæring om tvangssalg av eiendommen på grunn av manglende betaling av eiendomsskatt, kan Malvik kommune ta pant i eiendommen.

Skatteoppkreveren i Værnesregionen har ansvaret for innfordring av eiendomsavgiftene etter de har forfalt. Det sendes alltid ut et inkassovarsel og varsel om tvangsinnfordring (§4-18 i tvangsfullbyrdelsesloven) med betalingsfrist først.

Har du spørsmål om fakturaen, ta kontakt med Værnesregionen regnskap på telefon 74 83 35 60.

Her finner du mer søknadsskjema for nedsettelse og ettergivelse av kommunale avgifter og gebyrer.

Informasjon om tilleggsskatt

Har du spørsmål angående fastsetting av skatt, tilleggsskatt og tvangsmulkt, finner du informasjon på Skatteetatens nettsider.

Her finner du mer informasjon om tilleggsskatt.

Informasjon om forskuddsskatt

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har du andre inntekter eller formue som du ikke blir trukket skatt for, skal du betale forskuddsskatt.

Her finner du mer informasjon om forskuddsskatt.

Informasjon om tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen.

Her finner du mer informasjon om tvangsmulkt.

Endre bankkonto for utbetaling av skatt til gode

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen, kan du endre dette elektronisk.

På Skatteetatens nettsider kan du endre bankkonto for utbetaling av skatt til gode.

Informasjon om a-melding

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansttes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Her finner du mer informasjon om a-melding.

Frikort og sommerjobb

Arbeidslivets rettigheter og plikter, selv om du kun har sommerjobb. Du har klar på skriftlig arbeidsavtale, og du skal ha lønnsslipp som viser hvor mye du blir trukket i skatt og hvor mye som blir utbetalt. De gjeldende satsene for hvor mye du kan tjene før du skal betale skatt finner du hos Skatteetaten.

Her finner du mer informasjon om frikort.

Her finner du mer informasjon om arbeidslivets rettigheter og plikter.

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister.

Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene. Her finner du mer informasjon om tiltakspakker.

Jeg har andre spørsmål, hvem kontakter jeg?

Besøksadresse

Reidar Jenssens gate 8

7550 Hommelvik

Postadresse

Værnesregionen skatteoppkreverkontor

Postboks 51

7551 Hommelvik

Telefon: 73 97 20 00

Telefaks: 73 97 22 41

E-post: skatteoppkreveren@malvik.kommune.no

Fakturaadresse

Fakturamottak for Værnesregionen

Rådhus 2

7590 Tydal

Postadresse:
Værnes-regionen Skatteoppkreverkontor
Postboks 51
7551  Hommelvik
Telefon                       73 97 20 00
Telefaks                      73 97 22 41
  
Fakturaadresse:
Fakturamottak for Værnesregionen
Rådhus II
7590  Tydal