English A A A A A
nettbrett i skolen

Nettbrett til alle elever – ny digital skolehverdag i Malvik

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. 

Innføring av nettbrett til alle elevene i Malvikskolen vil skje i perioden våren 2019 til januar 2020. Elevene på Vikhammer og Saksvik vil få utdelt nettbrett i mars 2019, og elevene på Sveberg og i Hommelvik i starten av 2020. 

Hver enkelt elev vil få utdelt sitt personlige nettbrett som de beholder mens de går i grunnskolen. Nettbrettet skal brukes både på skolen og hjemme. Nettbrettene leases, og vil fornyes hvert tredje år. 

Nettbrettet skal brukes i læringssituasjoner der det bidrar til bedre læring. Målet er at elevene skal få best mulig utbytte av opplæringen med utgangspunkt i egne forutsetninger.  

Vi ønsker å se: 

  • Mer differensiering og tilpasset opplæring 
  • Mer engasjerte og aktive elever 
  • Mer kreativitet og læringsglede 
  • Mer samarbeid mellom elever og mellom elever og lærere 
  • Mer digital kompetanse og digital dømmekraft  

Apper

Nettbrettene settes opp med et utvalg vurderte apper som elevene får på sine nettbrett.  Elevenes nettbrett kan ikke kobles til Apples ordinære App Store. 
Etter hvert som vi gjør erfaringer med bruk av nettbrett i skolen, kan det komme endringer i forhold til mulighet for å legge inn apper. Vi er opptatt av å utvikle felles praksis for alle skolene.

APP-liste per mars 2019 (denne lista vil endres etter behov)

Navn på app 

1.-2. trinn 

3.-7. trinn 

8.-10. trinn 

Book Creator 

 

Explain everything EDU 

Kidspiration Maps 

 

 

Skoleskrift 3/IntoWords 

 

 

Drawing Pad 

 

 

iThoughts HD 

 

MyScript Calculator 

 

Showbie 

 

Sketches School 

 

Flipgrid 

 

Scientific clipboard 

 

 

Quizlet 

 

Google 

 

Google Earth 

Klasserom fra Apple 

Clips 

iMovie 

Pages 

 

Numbers 

 

Keynote 

 

iBooks/Bøker 

GarageBand 

 

Geogebra

 

 

X

Teams 

 

OneNote 

 

OneDrive 

 

Word 

 

Excel 

 

Powerpoint 

 

OfficeLens 

 

Nettvett og sikkerhet

Malvikskolen har et mål om at barn og unge skal ha solid digital dannelse. Arbeidet med digital dannelse og digital dømmekraft blir en naturlig del av undervisningen fordi elevene hele tiden må foreta valg og reflektere rundt problemstillinger knyttet til bruk av digitale læringsressurser, Internett og sosiale medier.

Foreldresamarbeid

Malvik kommune ønsker at foreldre skal være tett på skolearbeidet og være involvert i elevenes skolearbeid. Det er viktig at foresatte setter seg inn i hva nettbrettene skal brukes til, og hvilke regler vi har for oppbevaring og bruk. Skolene vil bli utfordret på å finne gode måter for samhandling og samskaping mellom foreldre, elever og lærere. 

 

Tips før nettbrettet tas i bruk hjemme 

• Ta praten med barna, "Hvordan har du det på nettet?" 

• Lag kjøreregler, ta barna med. 

• Digital dannelse – vær gode rollemodeller. 

• Lag gode praktiske rutiner.

 

Linker til nettsider med gode råd til foreldre:

 

https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/

https://www.barnevakten.no/nettbrett-samspill-barn-foreldre/

Kompetanse

Alle ansatte i Malvikskolen vil i oppstarten få opplæring i bruk av nettbrettene av profesjonelle kursholdere fra Kreasjon, https://kreasjon.net/ 

Opplæringa vil ha fokus på riktig bruk av apper, og hovedfokus vil være læring og pedagogikk. Det blir både egne opplæringsdager for alle ansatte, og det blir modelleringsdager i klasserommet med elever.  

Kompetanseheving etter oppstartfase vil bli gjennomført i kompetansenettverk med Trondheim kommune og NTNU/andre utdanningsinstitusjoner i etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Samarbeid med andre kommuner

I satsing på digital skolehverdag i Malvik har arbeidsgruppe og skoleadministrasjon vært i tett kontakt med kommuner som ligger foran oss i løypa. Trondheim og Selbu er to av kommunene som er besøkt.

Bærum kommune startet med iPad i undervisningen i 2015, og har hatt følgeforskning på hele satsingen fram til i dag. Arbeidsgruppa har hentet anbefalinger og erfaringer fra satsingen i Bærum. Bærum kommune har også initiert et samarbeidsprosjekt om «Innovativ anskaffelse av digitale læremidler». Malvik er en av 58 kommuner i landet som har underskrevet intensjonsavtale med Bærum, og vil tilstrebe å delta i nettverk og samarbeid med andre kommuner framover.

Teknisk infrastruktur

IT-avdelingen i Malvik kommune har forberedt innføring av iPad i undervisningen med å ha bygd ny skyløsning - Malviksky. Det betyr at de har fått på plass en løsning for å administrere mobile enheter, og kan blant annet styre opplasting av apper sentralt.

Erstatningsansvar ved tap og skade

Skoleadministrasjonen har utarbeidet praksis for erstatning knyttet til utlån og bruk av nettbrett.  
Nettbrettet er kostbart og skolene har ansvar for å etablere god praksis på skolene. Elevene og foreldre har også ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen.

Dersom nettbrettet blir skadet, gjelder følgende rutiner:  

  1. Barn har plikt til å erstatte skader som de volder forsettlig eller uaktsomt, når det er rimelig av hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig. Barnets alder er av sentral betydning. Barna skal ikke stilles ansvarlig for uhell, - jf. Malvik kommunes praksis når bøker og annet utstyr på skolen er blitt ødelagt..
  2. Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, vil erstatningsansvaret vurderes i.h.h.t. skadeerstatningslovens § 1-1 og §1-2  
  3. Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. 

Erklæring om lån av iPad til elever i Malvikskolen

Erklæring om bruk av iPad for elever i Malvikskolen

Denne avtalen gjelder iPad med serienummer: ____________________________

Denne iPaden skal brukes av (navn): ____________________________________

Fødselsdato: _____________

Klasse: ________

1. Eierskap til og tilbakelevering av iPaden

iPaden er skolens eiendom i hele bruksperioden. 
iPaden skal leveres tilbake sammen med utlevert tilbehør, når skolen ber om det; for eksempel ved slutten av skoleåret, etter endt skolegang, når iPaden skal byttes ut, eller på grunn av andre årsaker. 

iPaden skal leveres tilbake ulåst (uten passord eller pinkode). Eleven må selv sørge for at nødvendig informasjon er lagret eksternt ved tilbakelevering.

2. Bruk av iPaden

a. iPaden er personlig og skal ikke lånes ut til andre. 
b. iPaden skal alltid være med på skolen. 
c. Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele skoledagen uten å måtte lades opp underveis. 
d. iPaden skal alltid oppbevares på det stedet skolen har anvist at iPaden kan oppbevares før skolestart og i friminuttene. 
e. Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med skal alltid være på. 
f. Apper og annen programvare skolen installerer på iPadene må ikke fjernes.

3. Installasjon, service og programvare

Det er kun skolen, som har rett til å gjennomføre service på iPaden. Eleven/foreldre melder eventuelle feil og problemer med iPaden til skolen.
Når iPaden deles ut, har nettbrettet et fastsatt oppsett, men det må forventes at dette vil kunne endre seg.
Elevenes iPad settes opp med Malvikskolens «App Store», kalt Catalog. I Catalog er det et utvalg vurderte apper som elevene fritt kan laste ned på sine iPader kostnadsfritt. Det er ikke tilgang til ordinær App Store.

4. Tap og skade

Nettbrettet er kostbart og skolene har ansvar for å etablere god praksis på skolene. Elevene og foreldre har også ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen.

Om erstatningsansvar ved tap/skade vises til kommunens hjemmeside:
https://www.malvik.kommune.no/ny-digital-skolehverdag.

Dersom eleven misligholder denne avtalen kan skolen innskrenke elevens rett til å bruke og/eller oppbevare iPaden.

Ved å signere nedenfor, bekrefter vi å ha mottatt en iPad med beskyttelsesdeksel, lader og ladekabel, og godkjenner bruk i henhold til overnevnte punkter. Vi bekrefter også at eleven har lest / blitt gjort med gjeldende regler.

 

Sted: _______________________________   Dato: ___________________

 

______________________________________________________________________

Foresattes signatur