Nidaros Skogforum

Nidaros skogforum er en sammenslutning av skogbruket i 7 kommuner over to fylker, og ble grunnlagt høsten 2005. Dette er kommunene Tydal, Selbu, Klæbu, Malvik, Trondheim, Stjørdal og Meråker. I tillegg til kommunene er de lokale skogeierlagene, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Meraker Brug A/S, ALLSKOG BA, Thomas Angells stiftelser og Kjeldstad Sagbruk og Høvleri aktører i skogforumet.

Nidaros skogforum har som mål å øke skogbruksaktiviteten i vår region gjennom økt avvirkning og mer aktiv skjøtsel av fremtidsskogen.
 
Prosjekter i Nidaros Skogforum
  • Tynningsprosjektet ble gjennomført i 2006-2008 gjennom kartlegging av tynningspotensialet i Nidaros- kommunene. Prosjektet resulterte i at Næsbø Skog investerte i ny tynningsmaskin, og det er i Malvik tynnet et volum på over 6300 kubikkmeter siden 2008 som følge av dette.
  • Storskogdager med god oppslutning er arrangert med aktuelle tema innen skognæringen. 
  • Veiprosjekt har kartlagt behovet for opprusting og nybygging av kvantumsbringende veier. Kartleggingen viser at det er behov for både nybygging og opprusting av skogsbilveiene for å nå frem til hogstmoden skog.
  • En pådriverstilling kom på plass i 2010 i et treårig prosjekt. Hovedoppgavene består i å drive oppsøkende virksomhet på skogkultur, primært ungskogpleie og planting hos skogeiere i de 7 kommunene. Pådriveren skal også bistå skogeierne med å realisere planer om skogsveibygging.