English A A A A A

Illustrasjonsbilde - fugl i treet

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trussel mot naturmangfold i dag, er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av arters leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av trua og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

Bærekraftig forvaltning

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Til kamp mot fremmede arter i Hommelvikfjæra - artikkelbilde

Til kamp mot fremmede arter i fjæra i Hommelvik

Rynkerose, hagelupin og gullregn prøver å ta over badestranda og sanddynevegetasjonen i stasjonsfjæra i Hommelvik. Malvik kommune gjør tiltak for å unngå at både natur- og friluftslivsinteressene blir negativt påvirket av disse fremmede artene, men vi forventer omkamp.

Områder med kalkskog og rikmyr i Gammelåsdalen

Kalkskog og rikmyr i området Gammelåsdalen

I 2015 ble kalkskog kartlagt i Sør-Trøndelag. Et av områdene som ble undersøkt var Gammelåsdalen i Hommelvik. Det ble registrert flere lokaliteter med kalkskog og rikmyr med verdifulle naturtyper og rødlistearter. Kjerneområdet ble vurdert og verdsatt til å ha regional til nasjonal verdi.

Rapport - Forekomst av vannfugl i ferskvann i Malvik kommune

Rapport: Forekomst av vannfugl i ferskvann i Malvik kommune

Alle ferskvann i Malvik kommune ble i 2016 kartlagt med tanke på vannfugl. Over 1400 observasjoner ligger til grunn for rapporten som nå er utarbeidet av Sigurd Bangjord og Georg Bangjord på oppdrag fra Malvik kommune.

Lupiner og dagfiol

Bli lupinjeger

Hjelp oss med å ta vare på sørtrøndersk natur!

Ekskusjon Sveberg Skole - salamander

Malvikmarkas lille drage - storsalamanderen

I Malvik ligger tyngdepunktet for bestanden av storsalamander i Trøndelag.