English A A A A A
Illustrasjonsfoto, vann og myrområde

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trusselen mot naturmangfold i dag er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av artenes leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av truede og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Møte om elgbeitetaksering

Åpent møte om elgbeitetaksering

Tirsdag 5. februar 2019 arrangerte Trondheim, Klæbu og Malvik kommune åpent møte på Skjetlein videregående skole hvor resultatene fra beitetakseringen i 2018 ble presentert.

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Harepest i Malvik

Harepest (tularemi) funnet i Malvik

Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune.

Artikkelbilde - fiskeforvaltning- gjedde-rotenon_20180828

Rotenonbehandling av fem vann i Stjørdal, ved grensen til Malvik, 2.–4. oktober 2018

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin, og Hakktjønna. Vannene ligger nært Nævervollen i Malvik.

Jegermøte i Malvik 2018

Jegermøte 2018

10.september arrangerte Malvik kommune et jegermøte i forkant av hjorteviltjakta. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Mattilsynet orienterte om registrering av opplysninger og prøvetaking i forhold til skrantesyke.

Hjortevilt i Malvik 2018

2018 Hjortevilt i Malvik

Informasjon om hjorteviltjakta i Malvik kommune 2018.

Bilde av fisker i elv

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Det er forbud mot å fiske aure i sjøen i mars og april. Dette gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntaket er Namdalen hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og båt hele året.

Homla

Gytebestandsmålet for laks ble nådd i Homla i 2017

Under drivtelling i Homla høsten 2017 ble det registrert 236 laks

Skandinavisk Naturovervåkning har telt alle laksene som kom opp i Homla for å gyte. Resultatet viste at 236 lakser hadde kommet tilbake til elva i 2017. Totalt ble 305 kg hunnfisk registrert. Det innebærer at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk i gytetiden i Homla er nådd.

Bilde av Homla

Forvaltningsplan for Homla naturreservat

Planen beskriver tilstanden og målene for Homla

Utarbeidet forvaltningsplan, bakgrunn og historikken rundt verneområdet.