English A A A A A
Illustrasjonsfoto, vann og myrområde

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trusselen mot naturmangfold i dag er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av artenes leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av truede og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Sikrer forholdene på Skjenstad - Tiltakene ble satt i gang 3

Sikrer forholdene på Skjenstad

Malvik kommune starter opp arbeidet med å utbedre forholdene ved det gamle avfallsdeponiet på Skjenstad.

Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet som har hatt en tøff vinter

I det siste har kommunen fått meldinger om flere døde elg og rådyr. Det kan virke som at kuldeperioden har tæret på energireservene til hjorteviltet. Ta derfor hensyn til dyrene i vinterferien. Vårknipa ser ut til å være tøff for hjorteviltet i år.

Rogn og melke samles inn fra Homlalaksen

Rogn og melke fra Homlalaksen sikres i genbank

Veterinærinstituttet samlet i dag inn rogn og melke fra Homlalaksen. Arbeidet med oppbyggingen av laksebestanden går som planlagt med god hjelp av frivillige.

Fjerning av abbor fra Stavsjøen

Rotenonbehandlingen av Stavsjøen er gjennomført

19. august ble Stavsjøen rotenonbehandlet for å fjerne den fremmede fiskearten abbor. I forkant av behandlingen har ørret og røye blitt flyttet slik at fiskebestandene blir ivaretatt. Når vannprøver viser at rotenonet er nedbrutt, kan fisk settes tilbake igjen i Stavsjøen.

Abbor i Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til fjerning av abbor fra Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen tillatelse til å fjerne abbor i Stavsjøen med rotenon. Gjennomføringen vil skje onsdag 19. august.

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Laks på vei opp i Homla

Homla og munningssonen til Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret

Homla og munningssonen til Homla i Hommelvikbukta er stengt for fiske etter laks og sjøørret av hensyn til den lave fiskebestanden i elva. Det gjøres bevaringstiltak og fiskebestandene overvåkes i et forsøk på å bedre forholdene slik at elva igjen kan åpnes opp for fiske. 

Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Møte om elgbeitetaksering

Åpent møte om elgbeitetaksering

Tirsdag 5. februar 2019 arrangerte Trondheim, Klæbu og Malvik kommune åpent møte på Skjetlein videregående skole hvor resultatene fra beitetakseringen i 2018 ble presentert.

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.