English A A A A A
Illustrasjonsfoto, vann og myrområde

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trusselen mot naturmangfold i dag er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av artenes leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av truede og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Bever Foto: Per Harald Olsen

Høring - kommunale mål for forvaltning av bever - lokal forskrift om jakt på bever

Kommunale mål for forvaltning av bever legges ut på høring sammen med lokal forskrift om åpning av jakt på bever. Høringsfrist er 9. juli.

Nå flyttes fisken tilbake til Stavsjøen

Nå flyttes fisk tilbake til Stavsjøen, men vi må vente med å fiske

Vannprøver viser at det ikke lenger er rotenon i Stavsjøen. Nå flyttes fisken tilbake igjen fra Kinnsettjønna. Disse fiskene er verdifulle for oppbyggingen av fiskebestandene av røye og ørret. På grunn av dette blir det ikke åpnet for fiske i Stavsjøen i 2021 og 2022.

Rogn fra Homlalaks

Befruktet rogn av Homlalaks er satt ut i elva

Veterinærinstituttet har satt ut befruktet rogn i Homla. Rogna kommer fra stamfisk som ble tatt opp fra Homla høsten 2020.

Sikrer forholdene på Skjenstad - Tiltakene ble satt i gang 3

Sikrer forholdene på Skjenstad

Malvik kommune starter opp arbeidet med å utbedre forholdene ved det gamle avfallsdeponiet på Skjenstad.

Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet som har hatt en tøff vinter

I det siste har kommunen fått meldinger om flere døde elg og rådyr. Det kan virke som at kuldeperioden har tæret på energireservene til hjorteviltet. Ta derfor hensyn til dyrene i vinterferien. Vårknipa ser ut til å være tøff for hjorteviltet i år.

Rogn og melke samles inn fra Homlalaksen

Rogn og melke fra Homlalaksen sikres i genbank

Veterinærinstituttet samlet i dag inn rogn og melke fra Homlalaksen. Arbeidet med oppbyggingen av laksebestanden går som planlagt med god hjelp av frivillige.

Fjerning av abbor fra Stavsjøen

Rotenonbehandlingen av Stavsjøen er gjennomført

19. august ble Stavsjøen rotenonbehandlet for å fjerne den fremmede fiskearten abbor. I forkant av behandlingen har ørret og røye blitt flyttet slik at fiskebestandene blir ivaretatt. Når vannprøver viser at rotenonet er nedbrutt, kan fisk settes tilbake igjen i Stavsjøen.

Abbor i Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til fjerning av abbor fra Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen tillatelse til å fjerne abbor i Stavsjøen med rotenon. Gjennomføringen vil skje onsdag 19. august.

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.