English A A A A A

Naturverdier, miljøhensyn og klima i Malvik

Malvik kommune har en variert natur. I sjøen har vi verdifulle gruntvannsområder med bløtbunn og ålegrasenger som sjøfulene vet å verdsette. Mellom Midtsandtangen og Skatval ligger en israndavsetning på tvers av Stjørdalsfjorden. Den marine naturtypen gir variasjon og livsbetingelser for fisk og marint artsmangfold. Tidligere havbunn gir godt grunnlag for landbruksproduksjon. Større og mindre elver og bekker finner sin vei fra fjell til fjord. Homla og Homlavassdraget utmerker seg med sine fosser og spesielle natur- og kulturhistorie. I høyereliggende områder finnes skogområder med våtmark, myrer, vann og fjell. Høyeste utkikkspunkt i kommunen er Baklifjellet nær Vennafjellet. Her har du full oversikt over kommunens varierte landskap som igjen gir grunnlag for et rikt og variert naturmangfold. For å kunne ivareta naturverdiene på en god måte, er vi avhengig av kunnskap om hvor verdiene befinner seg. Du finner mer informasjon om Malvik sin natur på disse sidene.

Miljøhensyn omhandler også frisk luft, rent vann, ren jord og et godt nærmiljø. Forsøpling, støy, støv og forurenset grunn innvirker på miljøet og nødvendige hensyn må ivaretas i tråd med gjeldende regelverk. Villere og våtere klima gir grunn til klimatilpasning av hensyn til samfunnsikkerhet og natur- og miljøverdier.

Ta gjerne kontakt hvis du har opplysninger, kunnskap, synspunkt eller spørsmål om natur, miljø og klima.