English A A A A A

Nærværsplan

Økt skolenærvær gjennom å skape trygge, gode bånd mellom skole og hjem.

Tidlige tegn til bekymring: Når eleven har diffuse fysiske plager, sporadisk fravær eller for sent-komminger i enkelttimer eller under visse situasjoner/aktiviteter eller gjennomgående hele dager, tendens til å unngå kontakt. Hvis foresatte ofte opplever at barnet ikke vil på skolen, eller gruer seg til enkelte fag eller situasjoner/aktiviteter. Benytt veilederen for nærværsarbeid som oppslagsverk når du skal følge nærværsplanen.

Merk: Noen ganger utvikler vanskene seg før vi rekker å gå de naturlige trinnene i nærværsplanen. Bruk den skjønnsmessig, og begynn på det trinnet som passer utviklingen. Eks: eleven greier ikke å gå på skolen etter høstferien. Da er det straks et alvorlig bekymringsfullt fravær vi skal jobbe med. Begynn da på trinn 3-4, parallelt med relevante tiltak fra trinn 1 og 2. Aller viktigst er det å handle raskt ved å dele din bekymring. Bistand fra barneverntjenesten skal vurderes kontinuerlig ved bekymringsfullt fravær.

 

1. Ved tidlige tegn til bekymring

Gjennomføres iløpet av 2 uker. Går det bedre? Oppretthold tiltak, vurder ny samtale etter 2 uker.

 • Kontaktlærer: ring foreldre og del din bekymring med mål å forstå mer av det du ser, og hvordan eleven og foreldrene opplever skolehverdagen. Avtal felles tiltak med fokus på å styrke elevens opplevelse av mestring i tillegg til å være trygg, bli likt, bli sett og være betydningsfull (i henhold til veileder), samt andre tiltak ut i fra økt forståelse for det som er vanskelig.
 • Snakk med eleven om det du legger merke til, som du vil forstå og hjelpe til med. (i henhold til veileder)
 • Etter 2 uker vurderes behov for ny samtale med elev, foreldre og kontaktlærer.
 • Kontaktlærer informerer teamet og inspektør. Vurder informasjon til skolehelsetjenesten ved helsesykepleier eller fysioterapeut.

2. Dersom bekymring vedvarer eller øker

Gjennomføres iløpet av 3-4 uker. Går det bedre? Oppretthold tiltak, inviter til ny samtale etter 2 uker.

 • Kontaktlærer informerer inspektør og melder straks behov for drøfting i team for økt forståelse. Helsesykepleier bør delta.
 • Kontaktlærer inviterer til samtale med elev og foreldre for å finne mer ut av det som er vanskelig. Drøft behov for bistand i samtalen med helsesykepleier. Benytt relevante verktøy som støtte: (Kartlegging av skolesituasjonen 1a, sjekkliste for informasjon fra eleven 1b, sjekkliste for informasjon fra foresatte 1c, samarbeidsavtale 2, trekanten 3, skjema for fraværsmønster 4). Referat og utfylte skjema legges i ephorte.
 • Avtal nye felles tiltak ut i fra elevens opplevelse som beskrevet ovenfor.
 • Hold jevnlig kontakt med elev og foreldre etter avtale, for å sikre gode bånd til skolen. Eks: en SMS kan ha stor betydning.
 • Inviter elev og foreldre til ny samtale innen 2 uker etter siste møtepunkt, for å snakke om hvordan det har gått og hva dere skal gjøre videre. Det bør vurderes om ledelsen skal delta i samtalen.

3. Dersom bekymring vedvarer eller øker

Gjennomføres iløpet av 4 uker. Går det bedre? Oppretthold tiltak og samarbeids-møter.

 • Kontaktlærer/nærmeste leder melder straks behov for drøfting i ressursteam/ (evt. samarbeidsmøte) der kommunepsykolog, familieveileder, ungdomslos, helsesykepleier, skoleledelse og PPT deltar etter foreldrenes samtykke. Foreldrene (og evt. andre som kan bidra til bredere forståelse), bør inviteres. Nye tiltak avtales dersom foreldrene er tilstede. Hvis ikke, må det avtales i samråd med foreldrene i eget møte.
 • Kontaktlærer holder jevnlig kontakt med eleven og foreldrene etter avtale.
 • Skoleledelsen utnevner en koordinator. Koordinator skal kalle inn til samarbeidsmøte innen 2 uker, er ansvarlig for videre møteinnkallinger, og fordeler ansvar for referatskriving og møteledelse.
 • Samarbeidsmøte: involverte personer som kan støtte skole og hjem, danner et lag som møtes regelmessig. Det vurderes om ledelsen bør delta i alle samarbeidsmøter.

4. Dersom eleven har utviklet alvorlig bekymringsfullt fravær

Gjennomføres iløpet av 4 uker. Går det bedre? Oppretthold tiltak og samarbeids-møter.

 • Koordinator sørger for regelmessige samarbeidsmøter der laget samles.
 • Kontaktlærer holder jevnlig kontakt med eleven og foreldrene etter avtale.
 • Barne- og familietjenesten tilbyr tilrettelagt veiledning til skole/hjem ved behov, deltar konsulterende i samarbeidsmøter i kontinuerlig leting etter hjelpsomme tiltak.
 • Tiltak må skreddersys i samarbeid mellom alle aktuelle aktører. Konkrete planer på flere områder er ofte nødvendig.
 • Bistand fra barneverntjenesten vurderes.


Arbeidet med å hjelpe elever med alvorlig bekymringsfullt fravær tilbake til skolen, er et svært vanskelig og tidvis utmattende arbeid for alle som er involvert. Det krever et samlet lag rundt familien og skolen. Laget skal støtte skole og hjem i å gjenopprette trygge, gode bånd til skolen. Når alvorlig bekymringsfullt fravær er blitt et fastlåst problem, må vi påregne at deltagerne i laget følger prosessen i lang tid før man lykkes. Laget forplikter seg derfor til å støtte hverandre i oppturer og nedturer underveis.

Bekymringsfullt fravær

Hva er bekymringsfullt fravær?

 • Tidlige tegn til skolevegring: Når eleven har diffuse fysiske plager, sporadisk fravær eller for sent-komminger i enkelttimer eller under visse situasjoner/aktiviteter eller gjennomgående hele dager, tendens til å unngå kontakt
 • Hvis foresatte ofte opplever at barnet ikke vil på skolen, eller gruer seg til enkelte fag eller situasjoner/aktiviteter
 • Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), inkluderer intern skulk og «vandring»
 • Mer enn 2 for sent-komminger i løpet av en uke
 • Mer enn 3 enkeltdager fravær i løpet av en måned
 • Mer enn 10% fravær (summen av all type fravær) 
 • Ved lengre sykdom (varighet >3 dager), bør man også være oppmerksom på at det kan oppleves vanskelig å komme tilbake til skolen i slik grad at det utløser iverksettelse av nærværsplan. 

Vedvarende fravær er problematisk, uavhengig av årsak. Målet er å knytte eleven til skolen igjen raskest mulig.

 

Skolens interne rutiner vedrørende skolefravær

Kontaktlærer

Kontaktlærer er ansvarlig for å føre fravær daglig i skolens registreringsverktøy, og vurdere om fraværet er bekymringsfullt. Kontaktlærer skal melde bekymringsfullt fravær til skoleledelsen straks det oppdages, og iverksette nærværsplan. Kommentar: Det bør være rutiner for hvordan kontaktlærer reagerer ved første enkeltvis fraværsdag/enkelttimer uten melding.

Timelærer

Timelærer er ansvarlig for å registrere fravær og informere kontaktlærer ukentlig.

Ressursteam/annet egnet team

All type elevfravær tas opp jevnlig (minimum en gang i måneden) som egen sak i trinnmøter, ressursteam eller annet egnet team. Ungdomsskole-los og helsesykepleier skal inviteres når elevfravær tas opp.

Ledelsen

Skoleledelsen følger opp rutiner i nærværsplanen, og gjennomgår fraværsstatistikk og fraværsføring 2 ganger i halvåret. Skoleledelsen følger opp saker der nærværsplan er iverksatt, minimum 1 gang i måneden.

Foreldre/foresattes rolle

Foresatte skal varsle skolen samme dag som eleven er fraværende, på e-post eller Tieto. Hvis fraværet vedvarer, må foresatte være i dialog med skolen. Foresatte skal ta kontakt med skolen dersom de ofte opplever at barnet ikke vil på skolen, eller gruer seg til enkelte fag eller situasjoner/aktiviteter.

Pp-rådgiver, kommunepsykolog, familieveileder og ungdomslos

Vi ønsker å komme tettere på elevene, foreldrene og skolene og bruke mer av tiden vår sammen med de det gjelder. Det tidligere fraværsteamet tilbyr derfor fast deltagelse med bistand og veiledning i skolenes utvidede ressursteam hver 6.- 8.uke. Pp-rådgiver, kommunepsykolog og familieveileder kan også imot henvisninger direkte i utvidet ressursteam. Fraværsteamet oppløses i sin nåværende form f.o.m. 30.6.20. Ungdomslos er i prosjektstilling t.o.m. 30.6.2021 og vil være ungdommenes og skolenes ressursperson i arbeidet med nærvær og fravær frem til denne datoen. Ungdomslosen skal løfte frem ungdommens stemme på systemnivå og i individsaker. Skolen kan ta direkte kontakt med ungdomslos for veiledning i ressursteam eller samarbeidsmøter (uten henvisning), og ungdomslos deltar på utvidet ressursteam om skolen ønsker det. Videre veiledning fra ungdomslos avtales i samråd med skole/hjem. Ungdomslos kan inviteres til personalmøter/foreldremøter o.l.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten bør støtte skolen i å følge opp risikoutsatte elever og elever med bekymringsfullt fravær ved å sikre at tjenesten blir involvert tidlig i oppfølgingen av enkeltelever og grupper. I «samarbeidsplan» mellom skole og skolehelsetjenesten avklares hvilke tiltak skolehelsetjenesten kan tilby. Skolehelsetjenesten kan for eksempel følge opp aktuelle elever med samtaler, individuelt eller i grupper. Systematisk nærværsarbeid. Drøfte problemstillinger anonymt med skolen. Før skolehelsetjenesten kontakter skolen angående navngitte elever eller elever som enkelt kan identifiseres, skal samtykke innhentes fra eleven og/eller foreldrene. Delta i nærværsteam ved skolen. Vurdere å henvise til fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre institusjoner. Samarbeid med fysioterapeut, for eksempel ved oppfølging av elever med høyt fravær i gym. Vurdere tverrfaglig samarbeid med for eksempel NAV, barnevernstjenesten, Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og lavterskeltilbud for psykisk helse.

Her kan du laste ned nærværsplanen

Veileder for nærværsarbeid i grunnskolen