Næringsstøtte i forbindelse med koronaviruset

Næringsstøtte i forbindelse med koronaviruset

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av koronaviruset.

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke de negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Malvik kommune har blitt tildelt  1 597 644 kroner. Formannskapet besluttet i møte 20/10-2020 tildeling til fire mottakere. Resterende fondsmidler (omlag 1,1 millioner kroner) ble besluttet utlyst på nytt, denne gang med løpende søknadsfrist.

Søknader saksbehandles av rådmannen før vedtak om tildeling eller avslag fattes av formannskapet i Malvik kommune.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Prosjektet det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020.

Hvordan søke støtte?

Søknad om støtte sendes Malvik kommune via regionalforvaltning.no

Kontaktinformasjon: Næringssjef Ole Christian Iversen, telefon 907 80 296, e-post: oci@malvik.kommune.no