Malvikstien bygging

Nå starter byggingen av Malvikstien

Arbeidet med Malvikstien er en del av Malvik kommunes folkehelsearbeid. Miljødirektoratet har bevilget penger til prosjektet med utvikling av Malvikstien, noe som bidrar til at vi nå kommer videre i prosjektet. Det er en gledelig nyhet for hele kommunens befolkning

Folkehelse er et tverrfaglig satsingsområde i kommunen. Kommunen samarbeider med andre samfunnsaktører for å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil. Folkehelse er et tverrfaglig satsingsområde i kommunen. Kommunen samarbeider med andre samfunnsaktører for å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil.

Malvikstien som er området mellom Nygården og Flatholmen vil bli en delstrekning av en regional kyststi mellom Stjørdal og Trondheim. Kyststien er forankret i strandsoneplanen til Trondheimsregionen. Etter hvert som jernbanestrekninger kan frigis, som følge av bygging av dobbeltsporet jernbane, vil nye deler av kyststien kunne realiseres. Turvegen vil også binde sammen badestranden i Stasjonsfjæra, friområdet på Nygården og friluftslivsområdet på Flatholmen.  Statlig sikring av Malvikstien som friluftslivområde innebærer at  friluftsliv sikres i avtale med Miljødirektoratet.  

Malvikstien skal være tilgjengelig

Malvikstien skal være et friluftslivsområde som er tilgjengelig, og kan brukes av mange. Gjennom universell utforming vil stien gjøres tilgjengelig, og den vil bestå av inkluderende møte-  og aktivitetsplasser. I tillegg til rekreasjon og trim vil turvegen gi opplevelser knyttet til natur og kulturhistorie.

Innbyggerne i Malvik setter pris på tilgjengelighet av marka og sjøen. Dette var kunnskap  vi fikk  av den første folkehelseundersøkelsen LEV VEL. Malvikstien mellom Hommelvik og Muruvik er en direkte oppfølging av dette funnet i  LEV VEL-undersøkelsen, og vil gi ca. 2,7 km ny turveg langs sjøen.

Malvikstien ligger nært kollektivknutepunkt og tettsteder med mange innbyggere, noe som vil gi økt tilbud og tilgjengelighet til friluftsliv ved sjøen for både innbyggere i kommunen og folk fra resten av regionen.

Partnerskap og finansiering

Miljødirektoratet bidrar med 50% av kostnadene ved opparbeiding og tilrettelegging. Resterende beløp må finansieres med kommunal egenandel og egeninnsats. Det er satt av penger i budsjettet for 2015 og 2016 til dette. 
Malvik kommune har fått støtte fra Statens vegvesen som ønsker å bidra til formidling av informasjon om gamle ferdselsveger og "Gjevingåsen vegmiljø" som inngår i nasjonal verneplan. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bidratt med stimuleringsmidler som skal sikre at universell utforming prioriteres i plan- og beslutningsprosesser i Malvikstiprosjektet, og at kunnskapen om universell utforming styrkes i kommunens egen organisasjon.

Malvikstien er et delprosjekt i «Fra kunnskap til handling». Malvik kommune har gjennom dette prosjektet fått tilskudd til arbeidet med planlegging av Malvikstien. Bred forankring i befolkningen, administrativt og politisk har stått sentralt i dette arbeidet. Prosjektet er i regi av Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag, Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag, KS Nord Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU.

Avklaring av eiendomsforhold og finansiering

Avklaringer av eiendomsforhold, utarbeiding av planer for turvegen og søknad for å sikre finansiering, har vært nødvendig for å kunne komme videre med utviklingen av Malvikstien. Med statlig støtte fra Miljødirektoratet og avklaring  om eiendomsovertagelse med Jernbaneverket, er viktige milepæler i prosjektet oppnådd.
 

Malvik kommune har nå gjennomført anbudskonkurranse og skrevet avtale med Brødrene Halle AS om grunnleggende opparbeiding av Malvikstien. Arbeidet starter i uke 33 og skal være ferdig i løpet av november 2015. Les mer i infoflyer om Malvikstien.


Malvikstien3__.jpg