English A A A A A
Søk trafikksikkerhetstiltak 2023

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for 2023

Søk om trafikantrettede tiltak og mindre tiltak på kommunal og privat vei.
Søknadsfristen er 1. november 2022.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokalea rbeidet, og ordningen med tildeling av tilskudd er et område som skal bidra til dette.

Om tilskuddsordningen

 • Tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.
 • Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeidet. Det kan også gis tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt veinett.
 • Ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskonstnader, ordinær drift og administrasjon.
 • Tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.
 • Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200 000 kroner.
 • Ved søknad om tilskudd til tiltak på veinettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra veieier.

Kriterier som vektlegges ved tildeling

 • At tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og at tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.
 • At prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
 • At tiltaket er rettet mot barn og ungdom.
 • At tiltaket er innenfor en radius på to kilometer fra grunnskoler.

Tilleggskriterier for søknader fra kommuner

 • Tiltak som er forankret og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner blir foretrukket.
 • For mindre fysiske tiltak på kommunal vei, er det et krav om minst 50 prosent egenfinansiering.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer (om det foreligger), e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • målet for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • forventet resultat
 • plan for gjennomføring av tiltaket, aktiviteten eller lignende med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 • hvorvidt og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune
 • hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder

Hvordan kan jeg søke?

For å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2023, må du bruke dette skjemaet på Trøndelag fylkeskommunes sider.

Søknadsfrist 1. november 2022.

Jeg har spørsmål, hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med rådgiver Marianne Løvhaug Eklo ved Trøndelag fylkeskommune på telefon 482 53 199 eller e-post marekl@trondelagfylke.no.